Secondary Adv

Tatimet publikojne listen e “zeze” te bizneseve qe nuk leshojne kupon tatimor

Share on Google+

 

Administrata tatimore ka publikuar një liste me emrat e bizneseve që nuk lëshojnë kuponin tatimor.    

 

Lista përmban vetëm 127 subjekte, të cilat siç shihet nga web-i i tatimeve janë subjekte të gjetura me shkelje të përdorimit të kasës fiskale me shumë se një herë. Për pasojë të gjithë subjektet janë gjobitur nga inspektoret tatimore. Publikimi i identitetit të tatimpaguesit të gjetur me kundërvajtje në përdorimin e kasës fiskale buron nga ligji i procedurës tatimore shpjegojnë tatimet. Kundërvajtës cilësohen subjektet që nuk instalojnë pajisjen fiskale ose sisteme të monitorimit të qarkullimit. Gjithashtu tatimet kanë vendosur të publikojnë identitetin e biznesit nëse pas verifikimit të parë, konstatohet se tatimpaguesi vazhdon të mos e instalojë pajisjen fiskale dhe situata nuk është rregulluar brenda 15 ditëve. Tatimet sqarojnë se do të publikohet identiteti i çdo subjekti që nuk lëshon kupon tatimor për të dokumentuar qarkullimin e realizuar të mallrave apo të shërbimeve për çdo konstatim të përsëritur të moslëshimit të kuponit tatimor, pas dy konstatimeve të para. Kuponi tatimor i lëshuar nga pajisja fiskale, është dokumenti tatimor i kërkuar ligjërisht  për çdo tatimpagues, që shet mallra apo ofron shërbime me para në dorë.  Në mbështetje të këtij detyrimi ligjor, pranë administratës tatimore është ngritur një sistem monitorimi on-line, i cili ndjek dhe regjistron çdo ditë, të dhënat e transmetuara nga pajisjet fiskale të çdo tatimpaguesi.

 

Tatimpaguesit e shitjeve me pakicë, që shesin mallra apo ofrojnë shërbime në mjedise apo njësi të përhershme, të hapura për publikun, janë të detyruar të instalojnë pajisje fiskale dhe të lëshojnë kuponë tatimorë për çdo transaksion. Tatimpaguesi dënohet në rast se nuk lëshon kupon tatimor në konstatimin e parë të kryer, me gjobë dhe përveç masës së gjobës për tatimpaguesit e regjistruar për TVSH-në bëhet vlerësim tatimor për tre muajt e fundit, duke përdorur metodat alternative; 

Në konstatimin (verifikimin) tjetër pas konstatimit të parë, nëse tatimpaguesi vazhdon të mos e lëshojë kuponin tatimor, përveç aplikimit të gjobës si në nënndarjen “a”, merret masa e bllokimit të veprimtarisë për 30 ditë kalendarike;

Çdo konstatim të përsëritur të moslëshimit të kuponit tatimor, pas dy konstatimeve të sipërpërmendura, përveç aplikimit të dënimit si më lart, konsiderohet evazion tatimor. Tatimet kanë vendosur të publikojnë listën e e kundrajvatësve të kuponit të tatimor për të rritur vullnetarizmin e bizneseve në lëshimin e tij, në këmbim të mosprishjes së imazhit./Monitor   

 

https://www.tatime.gov.al/c/8/129/188/kundravajtesit-ndaj-pajisjeve-fiskale


Më të lexuarat