Secondary Adv
ACP

Godine banimi dhe sherbimesh 6,8,10 dhe 12 kate me 2 kate parkim nentoke | Domus Group shpk | 2017

Leje zhvillimore ndertimi : Nr.prot: 26004/13 ; Date: 07.11.2016
Ndertues: Domus Group shpk
Projektues: Klodioda shpk
Konstruktor: Ing. N.Lako
Drejtor teknik: B. Dervishi
Mbikqyres: Ing. F. Hajderi
Fillimi i punimeve: Shkurt 2017
Mbarimi i punimeve: Nentor 2019
Numer kontakti: 0697005157/694099339

Me shume projekte ne Shqiperi