Secondary Adv
ACP

Rindertimi i shkolles 9-vjecare Servete Maci Tirane | ANK, ED KONSTRUKSION | 2017

Objekti: Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare “Servete Maci” Tiranë
Investitori: Bashkia Tiranë
Projektues: Arkonstudio shpk
Sipërmarrësi: ANK shpk dhe ED KONSTRUKSION shpk
Drejtues teknik: ING. A.Oshafi
Mbikëqyrësi i punimeve: A&E Engineering shpk
Vlera e Objektit: 273 453 983 Lekë më TVSH
Afati i punimeve: 18 muaj kalendarikëBashkia Tiranë
Sheshi "Skënderbej", Nd. 2, Kodi postar 1001, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@tirana.al
Web: http://www.tirana.al/

Arkonstudio shpk
Web: http://www.arkonstudio.com/
Adresa:Rruga '' Frosina Plaku'' Tirane
NIPT: L42019004I

ANK shpk
E-mail: sekretariaankshpk@yahoo.com
Telefoni: 04354975 ; 0684022362
NIPT: J92408001N

ED Konstruksion
Rr. Frederik Shiroka Nd.6, H.10, Ap 4 Njesia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tirane
E-mail: info@ed-konstruksion.com
Tel: 355 4 24 20 138
Web: http://ed-konstruksion.com/sq/kreu/

Me shume projekte ne Shqiperi