Secondary Adv
ACP

Godine banimi dhe sherbimi 1,6 dhe 9 kat dhe 2 kate parkim nentoke, Rruga Elbasanit | ACHC Group shpk | 2018

Godine banimi dhe sherbimi 1,6 dhe 9 kat dhe 2 kate parkim nentoke

Shoqeria ndertuese: Shoqeria ACHC Group (Albanian Civil & Healthcare Construction Group) SH.P.K
Investitor: Z. Bujar Gazheli
Drejtues ligjor: z. Bujar Gazheli
Drejtues teknik: Ing. Merita Aliaj
Supervizor: Ing. Elvira Kuri (Shyti)
Grupi i projektimit: A7designStudio Ark. Arber Kokoshi
Konstruktor: Ing. Elvira Kuri (Shyti)
Data e perfundimit te punimeve: 18.07.2020

Me shume projekte ne Shqiperi