Secondary Adv

AQS CERT

 

Përshkrimi

AQS CERT është një organizëm Çertifikimi, sipas standarteve ndërkombëtare ISO 9001, 14001, 13485, 22000, 27001, 20000, 50000, 3834, OHSAS 18001, HACCP. Inspektimi periodik për: Impiante Elektrike, Ashensorë dhe Vinça; Pajisjet dhe Enët Nën Presion; Paisjet për Ngritjen e Sendeve dhe Personave. Trajnime për: Standartet ndërkombëtare ISO; Auditor lead auditor; Auditor të brendshëm; Manaxher të sistemeve të menaxhimit; Sigurinë dhe higjenën në punë; Të gjitha trajnimet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe higjenën në vendet e punë;. Marka CE për produktet.