Secondary Adv

NIGMA Konstruksion shpk

 

Përshkrimi

Firma NIGMA Konstruksion shpk  e vendosur në Tiranë, Kamëz  dhe e themeluar në vitin 2013, operon në sektorin e ndërtimit civil dhe industrial (ndërtesa, rrugë, ujësjellësa dhe kanalizime). Ekipi ynë është i gatshëm të përballet me sfidat e ndryshme që shoqerojne çdo projekt te vecantë. Firma është udhëheqëse në zhvillimin e kapaciteteve prodhuese në fushën tonë të veprimtarisë duke i paraprirë kërkesave afat shkurtër dhe afat mesëm të tregut si dhe import-eksport të materialeve hidraulike, saldime të thjeshta dhe speciale etj. Duke u bazuar në eksperiencën dhe punën e palodhur dhe të kualifikuar të stafit inxhiniero-teknik kompania ofron zgjidhje të problemeve dhe kërkesave të kohës, me shpejtësi, korrektësi dhe cilësinë që tregu kërkon sot. Stafi që ka në përbërje Nigma shpk është pika më e fortë për realizimin e objektivave, është i specializuar për të arritur zhvillimin në një kompanie moderne dhe të industrializuar.

Çfarë ofron

Nigma konstruksion sh.p.k ofron:
1-    Ndërtime civile dhe industriale ,furnizim-vendosje ne(ndërtesa,rrugë,ujësjellësa – kanalizime,gazsjellësa,vajsjellësa,vepra kullimi e vaditje etj).
2-    Saldime të thjeshta dhe speciale (TIG,MIG,Argon) në tubacione,rakorderi në të gjithe diametrat dhe konstruksione metalike.
3-    Instalime të sistemeve kundra zjarrit
4-    Import-eksport të materialeve dhe rakorderive  hidraulike të diametrave të ndryshëm
5-    Prodhime të rakorderive prej celiku me diametra të ndryshëm dhe plastike
6-    Riparime në kohë rekord të difekteve qe lindin në kanalizime dhe ujësjelles  si dhe në konstruksione metalike.
7-    Zhvillimin dhe zbatimin e projekteve  me cilësi të lartë dhe zgjidhje innovative
8-    Punime nëntoksore, ura e vepra arti.
9-    Punime gërmimi në tokë, punime për prishjen e ndërtimeve

Shërbime

Dhoma sherbimi per shkolla
Dhoma sherbimi per shkolla
Germime kanalesh me eskavator
Germime kanalesh me eskavator
Kalime me shpime horizontale
Kalime me shpime horizontale
Kalime tubacioni ne ure
Kalime tubacioni ne ure
Kapake Inoksi
Kapake Inoksi
Konstruksione metalike
Konstruksione metalike
Kosha thithes
Kosha thithes
Nyje per tubacione kanalizime
Nyje per tubacione kanalizime
Pompa hidranti me elektropompe dhe motorpompe
Pompa hidranti me elektropompe dhe motorpompe
Pompa uji per rrrjete kanalizime
Pompa uji per rrrjete kanalizime
Prodhime Brryli DN450
Prodhime Brryli DN450
Punime hidraulike per sisteme kanalizimesh
Punime hidraulike per sisteme kanalizimesh
Punime ujesjellesash
Punime ujesjellesash
Sisteme zjarrfikes per hidrocentrale
Sisteme zjarrfikes per hidrocentrale
Tuba ajerimi per kanalizime
Tuba ajerimi per kanalizime
Tubacione inoksi
Tubacione inoksi
Ujesjellesa kanalizime
Ujesjellesa kanalizime
Betonim solete per depo, ndertim depoje per uje
Betonim solete per depo, ndertim depoje per uje
Dhome komandimi depo uji
Dhome komandimi depo uji
Germim ne asfalt
Germim ne asfalt
Kolektor celiku shperndares
Kolektor celiku shperndares
Lidhja e pompes se pusit me linjen
Lidhja e pompes se pusit me linjen
Makineri ngjitjeje per tuba plastik
Makineri ngjitjeje per tuba plastik
Rakorderi celiku per kanalizime dhe ujesjelles
Rakorderi celiku per kanalizime dhe ujesjelles
Saracineska flutur
Saracineska flutur
Zgara solete depoje
Zgara solete depoje
Furnizim me materiale per hidrocentrale, ujesjellesa, kanalizime
Furnizim me materiale per hidrocentrale, ujesjellesa, kanalizime
Instalim tubacione dhe rakorderi per kanalizime dhe ujesjellesa
Instalim tubacione dhe rakorderi per kanalizime dhe ujesjellesa
Montim tubacionesh dhe rakorderi per hidrocentrale, ujesjellesa, kanalizime
Montim tubacionesh dhe rakorderi per hidrocentrale, ujesjellesa, kanalizime
Montim tubacionesh per kanalizime, ujesjellesa, hidrocentrale
Montim tubacionesh per kanalizime, ujesjellesa, hidrocentrale
Prodhim tubacione dhe rakorderi per kanalizime, ujesjellesa, hidrocentrale
Prodhim tubacione dhe rakorderi per kanalizime, ujesjellesa, hidrocentrale
Rakorderi dhe tubacione celiku per kanalizime, ujesjelles dhe hidrocentrale
Rakorderi dhe tubacione celiku per kanalizime, ujesjelles dhe hidrocentrale
Riparim difektesh ne ujesjellesa, Riparim defektesh per kanalizime
Riparim difektesh ne ujesjellesa, Riparim defektesh per kanalizime
Shitje tubacione, rakorderi per projekte madhore
Shitje tubacione, rakorderi per projekte madhore
Tubacione dhe rakorderi per ujesjellesa, kanalizime, hidrocentrale
Tubacione dhe rakorderi per ujesjellesa, kanalizime, hidrocentrale

Historiku

Nigma konstruksion Sh.p.k e ka nisur aktivitetin e saj në Shqipëri në vitin 2013 pas një experience 15 vjecare në Greqi. Në fillimet e saj firma si objektiv ka pasur montimin dhe riparimin në linjat e ujësjellës-kanalizimeve . Gjatë viteve kërkesa për materiale ndërtimi sa vinte e rritej dhe objektivat ndryshonin. Kjo bëri që kompania NIgma kosntruksion të zgjerojë gamën e produkteve të saj duke bashkëpunuar më partnerët më të mirë ndërkombëtarë . Nga viti në vit kapitali i kompanisë rritej duke zgjeruar magazinën në një sipërfaqe më të madhe, makinerive të prodhimit  të jenë të teknologjive bashkohore me teknika moderne me qëllimin  e vetëm ofrimin e produkteve cilësore  si dhe tregtimin e produkteve sa me cilësore sipas standarteve të BE-së. Stafi i kompanisë  tashmë i specializuar realizon të gjitha kërkesat e klientëve në kohë rekord.

Partnere

nigma-partnere-12nigma-partnere-11nigma-partnere-10nigma-partnere-09nigma-partnere-08nigma-partnere-07nigma-partnere-06nigma-partnere-05nigma-partnere-04nigma-partnere-03nigma-partnere-02nigma-partnere-01

Projekte

Kontrate me palen:
-Shoqëria LIM-EM SHPK me datë 27.12.2015, me objekt montimin e rakorderive dhe furnizimin me ujë I plazheve Durrës-Kavajë nga pus cpimet e Cermës

-Me shoqërinë JUNIK shpk me datë 27.04.2015 si dhe me datë 06.06.2016, për ndërtimin e linjave të rrjetit të ujësjellësit Lezhë

-Me shoqërinë AGIKONS me datë 01.12.2017 për montimin e rakorderive në linjën e ujësjellësit te Kodra e Diellit.etj

Certifikata

EN-ISO 9001:2015   
EN-ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007