Secondary Adv

El-Power

Asistence mbi informacionin nga ACP
+355 68 90 99 009

 

Përshkrimi

El-Power shpk do të udhëheqë rrugën për realizimin e projekteve më të mira në fushën e energjitikës dhe industrisë elektrike, duke  ndriçuar imazhin e njerëzve që iu shërben dhe duke përmirësuar mënyrën e tyre të jetesës. Falë përkushtimit ndaj klientëve tanë, El-  Power ka pësuar një zhvillim të dukshëm gjatë këtyre 5 viteve, nga themelimi i saj. Kapitali ynë kryesor janë punonjësit tanë, të cilët i janë përkushtuar kompanisë në çdo sfidë të saj.

 

Çdo ditë mësojmë se, nëse me punën tonë përmirësojmë eksperiencën e atyre që iu  shërbejmë, rritemi më të mëdhenj dhe më të guximshëm përballë çdo sfide.  Filozofia e punës tonë është plotësimi i nevojave të konsumatorëve me: Shpejtësi, Efikasitet, Cilësi dhe Çmim konkurues. Këto elementë  konkurues, janë forca dhe qëllimi i vetëm që shtyn përpara “El-Power”. El- Power ka eksperiencën e duhur dhe është e angazhuar për  dhënien e zgjidhjeve sa më optimale, bazuar gjithmonë në nevojat dhe kërkesat e klientëve të saj, duke vlerësuar kujdesshëm raportin  “Cilësi-Çmim”.  

 

Shumë shpejt El-Power do të bëhet kompania e risisë në treg dhe do të ndihmojë kompanitë e reja dhe vendin në zhvillimin e një tregu  më të mirë e më të sigurtë. Hapi i radhës së kompanisë sonë, është zhvillimi i qëndrueshëm dhe energjia e rinovueshme e cila prodhohet  pa ndotur ambjentin e brezave të ardhshëm dhe pa shteruar burimet e tyre.  Historik El-Power është krijuar në vitin 2011 si iniciativë private nën drejtimin e Z. Elton Mataj, me qëllimin e vetëm, përmirësimin e  eksperiencës së klientëve. Puna e parë e realizuar nën logon e El-Power është ndërtimi i projektit N/st 110/6.3kV HC Sllabinj, në rrethin  e Pogradecit. Realizimi me sukses i këtij projekti, i hapi rrugën kompanisë së re të sapo krijuar, për projekte të tjera dhe për sfida të reja. 

Çfarë ofron

Pas një eksperiencë 5 vjeçare, El-Power ofron një sërë aktivitetesh si gërmime, ndërtime të veprave civile dhe industriale, mirëmbajtje,  ndërtim të barrierave mbrojtëse, ndërtimin e impjanteve hidrosanitare, të gazit, vajit, vepra kullimi, rrugë, ura, mbikalime, tramvaje,  veshje fasadash, rifinitura, rikonstruksione ndërtesash, përpunimin e materialeve elektrike të të gjitha llojeve, të hekurit dhe çelikut,  betonit të armuar, materialeve plastike dhe të xhamit, drurit, materialeve parafabrikate, fasadave teknike etj. 

El-Power është liçensuar dhe ushtron aktivitetin e saj në fushat e studimit, projektimit, supervizimit dhe ndërtimit të linjave elektrike të  TN, TM, TU mbitokësore (ajërore) dhe nëntokësore (kabllore) për energji elektrike dhe telekomunikacioni, nënstacione elektrike TN/TM  dhe të tensionit të mesëm TM/ TU (kabina elektrike), centrale dhe hidrocentrale, rrjete inxhinierike, objekte civile dhe industriale.  Realizimin e impianteve të telekomunikacionit. Mirëmbajtje, remont profilakik të mesëm e kapital, të transformatorëve elektrik të çdo lloji, të makinave elektrike si dhe pajisjeve elektrike, Import – Eksport të materialeve elektrike, telekomunikacionit, sistemeve të alarmit, të sigurisë dhe kundra zjarrit, mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, tregëtimin e mallrave të gatshëm etj. 

 

El-Power ka 14 punonjës të përhershëm, të kualifikuar, të profileve të ndryshme si, Menaxherë Projekti, Inxhinierë të Minierave,  Topografë, Inxhinierë Ndërtimi, Inxhinierë Elektirik, Pergjegjës Kantieri, Shoferë, Punëtorë Kantieri etj. Përveç punonjësve të  përhershëm të kompanisë, El- Power ka nën kontratë edhe punonjës të tjerë që luajnë një rol kyç në përfundimin në kohë dhe cilësi të  punëve të mbivendosura.

Shërbime

Impiante elektrike per hidrocentrale
Impiante elektrike per hidrocentrale
Impiante telekomunikacioni
Impiante telekomunikacioni
Instalime elektrike per HEC
Instalime elektrike per HEC
Instalime kabina elektrike
Instalime kabina elektrike
Konsulence teknike per hidrocentrale
Konsulence teknike per hidrocentrale
Linja elektrike 110kv , 420 kv , 400 kv
Linja elektrike 110kv , 420 kv , 400 kv
Linja elektrike nentoksore kabllore
Linja elektrike nentoksore kabllore
Linja elektrike per centrale dhe hidrocentrale
Linja elektrike per centrale dhe hidrocentrale
Linja mbitoksore ajrore
Linja mbitoksore ajrore
Linja te tensionit te ulet,mesem, larte
Linja te tensionit te ulet,mesem, larte
Materiale elektrike per tensionin e mesem, larte, ulet
Materiale elektrike per tensionin e mesem, larte, ulet
Mirembajtje instalim linja elektrike
Mirembajtje instalim linja elektrike
Montim linjash elektrike
Montim linjash elektrike
Montim tubacionesh per hidrocentrale
Montim tubacionesh per hidrocentrale
Ndertim linja elektrike TN,TM,TU
Ndertim linja elektrike TN,TM,TU
Ndertim nenstacione elektrike
Ndertim nenstacione elektrike
Ndertim shtylla elektrike
Ndertim shtylla elektrike
Ndertim stacione elektrike
Ndertim stacione elektrike
Ndertime hidrocentralesh elektrike El Power
Ndertime hidrocentralesh elektrike El Power
Panele elektrike per HEC
Panele elektrike per HEC
Projektim linjash elektrike
Projektim linjash elektrike
Projektime hidrocentralesh  El Power
Projektime hidrocentralesh El Power
Punime  ne hidrocentrale  El Power
Punime ne hidrocentrale El Power
Punime elektrike ne hidrocentrale
Punime elektrike ne hidrocentrale
Punime ndertimi
Punime ndertimi
Punime per nenstacione elektrike
Punime per nenstacione elektrike
Rrjete inxhinierike , objekte civile dhe industriale
Rrjete inxhinierike , objekte civile dhe industriale
Shtylla elektrike per transmetim energjie
Shtylla elektrike per transmetim energjie
Stacione elektrike per HEC
Stacione elektrike per HEC
Transformatore elektrike
Transformatore elektrike

Katalogu

Katalog El-Power

Punë të kryera

HC Bele dhe HC Cernaleve
HC Bele dhe HC Cernaleve
HC Treska
HC Treska
Linja 400 kV Prishtinë – Tiranë
Linja 400 kV Prishtinë – Tiranë
Linja Strelca –Lozhan
Linja Strelca –Lozhan
Loti III, Morinë - Prishtinë
Loti III, Morinë - Prishtinë
Ndërtimi i kantierit të HC Fan, Mirditë, Albania
Ndërtimi i kantierit të HC Fan, Mirditë, Albania
Nenstationi elektrik, Sllabinje
Nenstationi elektrik, Sllabinje
Trakti i hyrjes Prrenjas-Sllabinje
Trakti i hyrjes Prrenjas-Sllabinje
El-Power1525267195
El-Power1525267211
El-Power1525267226
El-Power1525267242
El-Power1525267254
El-Power1525267269
El-Power1525267293
El-Power1525267312
El-Power1525267333
El-Power1525267351

Referenca

Projekte të njohura të realizuara nga El-Power

1. Projektimi i Nst 35kV Cërnaleve.
2. Projektimi i Nst Cërnaleve 1.
3. Projektimi i Linjës 35 kV HC Stravaj - HC
Stranik.
4. Projekti i Linjës 110/35 kV Nst 110/10 kV
Rexhepaj Kukës - Hc Bele1 & Linjes 35/35
kV HC Bele 1 - HC Cërnaleva.
5. Projektimi i Nst 110 kV HC Sllabinja.
6. Projektimi i Linjës 10 & 35 kV HC Kabashi.
7. Projektimi i Linjës 35 kV HC Shutri & Shebja.
8. Projektim i Linjës 220 kV HC Curraj - Nst 220
kV Fierzë.
9. Projektim i Linjës 35 kV HC Strelca - Nst 35/10
kV Lozhan.
10. Projektim i Linjës 35 kV HC Treska - Nst 35/10
kV Mollas.
11. Projektimi i Linjës 35 kV HC Stravaj - Nst
110/35/10 kV Prrenjas si dhe të traktit të
hyrjes në NST 110/35/10 kV Prrenjas.

Vepra të njohura të realizuara nga El-Power

1. Zbatim i projektit N/st 110/6.3kV HC Sllabinj
2. Zbatim i projektit Trakti i hyrjes N/st 110/6.3kV
Prrenjas - HC Sllabinj
3. Montim i konstruksioneve për kamerat e
vrojtimit në Portin e Durrësit
4. Zbatim i projektit te Linjës 110/35 kV Nst
110/10 kV Rexhepaj Kukës - HC Bele1 &
Linjës 35/35kV HC Bele 1 - HC Cërnaleve
5. Instalimi i pajisjeve 35kV HC Vithkuq
6. Ndërtimi i përcjellesit në linjën 35kV Bulqizë
Krastë
7. Ndërtimi i Linjës 35kV HC Strelca- Nst 35/10kV
Lozhan
8. Ndërtimi i Linjës 35kV HC Treska-Nst 35/10kV
Mollas si dhe të traktit të hyrjës në Nst
35/10kV Mollas
9. Ndërtimi i Linjës 35kV HC Stravaj-Nst
110/35/10kV Prrenjas si dhe të traktit të
hyrjës në Nst 110/35/10kV Prrenjas
10. Ndërtimi i Linjës 400kV Prishtinë -Tiranë në
pjesën e Kosovës në lotin e III.
11. Ndërtimi i kantierit në HC

Certifikime

Cilësia e punës EN ISO 9001 : 2008.
El-Power është përqëndruar në rritjen e cilësisë së punës, fokusit ndaj klientit, lidershipit, përfshirjes së ekspertëve dhe stafit në arritjen e objektivave, përmirësimeve të vazhdueshme të çdo pune pasardhëse, marrjes së vendimeve bazuar mbi faktet dhe përfitimet e përbashkëta.

 

Mbrojtja e mjedisit EN ISO 14001 : 2004.
El-Power është e përkushtuar që të gjitha veprimet e saj të biznesit, t’i kryejë duke u kujdesur për mjedisin ku vepron. Kjo mënyrë alternative veprimi, do t’ju trashëgojë brezave të ardhshëm një kulturë të re pune në mbrojtje të planetit dhe në kërkim të burimeve alternative të energjisë.

 

Sigurimi teknik OHSAS 18001 : 2007.
Kompania El-Power, në respekt me kushtet e punës është përgjegjëse për çdo punonjës të saj në kantierët ku punon. Kantierët e El-Power, janë të pajisur me të gjithë sinjalistikën përkatëse dhe ndriçim për natën.

 

Menaxhimi i riskut PAS 99 : 2012.
Sigurimi teknik, cilësia e punës dhe mbrojtja ndaj mjedisit, i kanë shtuar El-Power edhe një standart te ri në menaxhimin e integruar të sistemeve, manaxhimin e riskut, këshillimin dhe trajtimin e grupeve të ndryshme të interesave etj.