Secondary Adv

SIRETA 2F shpk

 

Përshkrimi

"SIRETA 2F" shpk, është kompani që operon në fushën e Ndërtim-Zbatimit, e themeluar në Nëntor të vitit 2004 në Tiranë, me Vendim Gjykate Nr.32385. SIRETA 2F shpk është e specializuar në Strukturim, Projektim, Ndërtim dhe Rikonstruksion në fushën e Konstruksioneve Civile, lndustriale, lnfrastrukturë, dhe veprave Hidroteknike. Kompania përbëhet nga një staf i specializuar e i kualifikuar, me përvojë shumë vjeçare në fushën e projektimit e ndërtimit.

 

SIRETA 2F shpk i jep përparësi cilësisë dhe kostos së përsosur të shërbimit duke përzgjedhur tekonologji të përparuara të cilat ecin në të njëjtin hap me zhvillimet e kohës. Kompania vlerëson në mënyrë të vecantë marrëdheniet me klientët duke u përpjekur maksimalisht të ofrojë shërbime dhe produkte të standarteve dhe cilësisë së lartë, në mënyrë që kërkesat e tyre të realizohen më së miri. Vëmendje të veçantë kompania jonë i jep afateve të dorëzimit të kontrollit dhe të përfundimit të punimeve, qe merr përsipër.

SIRETA 2F shpk e mbështet punën e saj mbi korrektësi, respekt, cilësi dhe përpikmëri të detyrimeve brenda afateve kohore. Besojmë se parametrat baze të kompanisë sonë janë të bazuara në një strukturë moderne, me kompetenca teknike dhe cilësore. Kompania SIRETA 2F shpk është organizuar në mënyrë të tillë që të ketë fleksibilitetin e nevojshëm dhe të jetë e saktë në drejtimin e punimeve teknike qe merr përsipër.

 

Arritja e parametrave bashkohore në ndërtim, zbatimi me përpikmeri i projekteve konform KTZ dhe standarteve realizohet nëpërmjet:

- Stafit të pergatitur dhe të kualifikuar në fushat që Shoqëria operon.
- Kapacitetit dhe mjeteve financiare të nevojshme për realizimin e objekteve.
- Makinerive dhe pajisjeve që Shoqëria disponon.

 

Që nga koha e krijimit të saj dhe aktualisht shoqëria ka pasur bilanc pozitiv në punën e saj. Xhiro vjetore ka ardhur çdo vit duke u rritur duke u bërë bazë dhe mbështetje për shtimin e kapitalit të shoqërisë dhe zgjerimit të aktivitetit të saj. Rritja e aktivitetit dhe mjeteve teknike të shoqërisë kanë bërë të mundur përfaqësimin dinjitoz të saj në tenderat e zhvilluar nga investitorë të ndryshëm, e aftë për të konkuruar krahas shumë shoqërive që ushtrojnë aktivitetin në fushën e ndërtimit në Shqipëri.

Çfarë ofron

Kompania SIRETA 2F shpk përdor një strukturë të re menaxhimi, në katër linja të ndryshme të aktivitetit të biznesit:

» Linja e Studimit dhe Projektimit të Strukturave Civile & lndustriale
» Linja e Projektimit dhe Zbatimit të Strukturave Metalike & Druri
» Linja e Ndërtimit dhe Zhvillimit të lnfrastrukturës Rrugore & Vepra Arti
» Linja e Studimit dhe Restaurimit të godinave Civile, lndustriale & lnfrastrukture
» Linja e Studimit dhe Ndërtimit të veprave Hidroteknike në Kanalizim & Ujësjellës dhe në Gazsjellës & Hidrocentrale.

Në linjat e sipër-përmendura punohet në mënyrë të pavarur duke ju përgjigjur në kohë nevojave aktuale të tregut. Njëkohësisht krijohen lidhje të ngushta midis tyre, në mënyrë të tillë që klientët tanë të njohin të gjitha zgjedhjet dhe materialet (teknologjike), të cilat përdoren në mënyrë rigoroze më të mirë për t'iu përgjigjur kërkesave të tyre.

 

Drejtimi i studimeve dhe i projektimeve bëhet nga lnxhinier të kualifikuar dhe me eksperiencë shumëvjecare në përgatitjen dhe kontrollin inxhiniero-teknik të projekteve dhe të studimeve, me metoda dhe teknologji të kohës . Duke respektuar afatet kohore ndaj kërkesave të klienteve, dorëzimi i projekteve dhe i punimeve është i shpejtë dhe i kompletuar, i nje cilësie të lartë si dhe në përputhje me kërkesat e klientëve tanë.

 

Linja e ndërtimit drejtohet nga lnxhiner të përkushtuar dhe me përvojë shumëvjecare në fushën e ndërtimit, nga teknikë të specializuar në përdorimin e pajisjeve dhe kontrollin teknik të ndërtimit e të punimeve, kryesisht në fushat që kompania operon:

- Punime Hidroteknike në Ujësjellësa & Kanalizime
- Rikonstruksione Shkolla & Ndërtesa të tjera publike
- Ndërtim Objektesh Civile & lndustriale, Konstruksione Metalike & Druri
- Punime lnfrastrukture Rrugore, Ura & Vepra Arti
- Punime Elektike, Tension i Larte & Ndricim

Makineri - Pajisje në fushën e ndërtimit dhe zbatimit

Në përpjekje për të përmbushur me shpejtësi dhe brenda afateve kohore proceset e punimeve që kompania merr persipër të realizojë, për të krijuar kantier efikas pune sa me solid, SIRETA 2F shpk ka investuar dhe vazhdimisht investon në teknknologjitë e pajisjeve, makinerive të renda dhe mjeteve të transportit. Pervec makinerive & pajisjeve të sipër-përmendura kompania posedon një gamë të gjerë mjetesh të vogla pune që përdoren në procese të ndryshme ndërtimore. SIRETA 2F shpk zotëron mjete të tjera, për tregëti e transport të artikujve të ndryshëm. Këto mjete, e paisje të ndryshme janë të pasqyruara në bilancin e firmës. 

Shërbime

Argjinatura mbrojtese nga lumi
Argjinatura mbrojtese nga lumi
Asfaltim rrugesh
Asfaltim rrugesh
Furnizim me materiale ndertimi
Furnizim me materiale ndertimi
Mirembajtje per ambjente te jashtme, gjelberim me peme dekorative
Mirembajtje per ambjente te jashtme, gjelberim me peme dekorative
Ndertim kanalizime per furnizim me ujin e pijshem
Ndertim kanalizime per furnizim me ujin e pijshem
Ndertim Kanalizime Ujera te Zeza
Ndertim Kanalizime Ujera te Zeza
Ndertim rrjeti shperndares ujesjellsi
Ndertim rrjeti shperndares ujesjellsi
Ndertim rrugesh, punime infrastrukture
Ndertim rrugesh, punime infrastrukture
Ndertime KUZ
Ndertime KUZ
Ndetim ndertese private dhe publike
Ndetim ndertese private dhe publike
Pastrim me eskavator i kanaleve kulluese
Pastrim me eskavator i kanaleve kulluese
Pilotime, shpime me sonde
Pilotime, shpime me sonde
Punime dhe sistemime terreni
Punime dhe sistemime terreni
Rikonstruksion cerdhesh
Rikonstruksion cerdhesh
Rikonstruksion dhe restaurim fasade
Rikonstruksion dhe restaurim fasade
Rikonstruksion i infrastuktures rrugore, riveshje asfalti
Rikonstruksion i infrastuktures rrugore, riveshje asfalti
Rikonstruksion i Objekteve ndertimore
Rikonstruksion i Objekteve ndertimore
Rikonstruksion institucionesh shteterore
Rikonstruksion institucionesh shteterore
Rikonstruksion qendrash shendetsore
Rikonstruksion qendrash shendetsore
Rikonstruksion rrugesh
Rikonstruksion rrugesh
Rikonstruksion shkollash
Rikonstruksion shkollash
Sistemim Asfaltim, Kanalizim dhe Ndricim rrugor
Sistemim Asfaltim, Kanalizim dhe Ndricim rrugor
Sistemim dhe ndertim i sistem vaditjes
Sistemim dhe ndertim i sistem vaditjes
Sistemime rrugesh
Sistemime rrugesh
Sistemime trotuari, rehabilitime
Sistemime trotuari, rehabilitime

Punë të kryera

Ndertim i rruges se re nga kryqezimi i rruges 28 Nentori deri ne kryqezimin e rruges Rinia
Ndertim i rruges se re nga kryqezimi i rruges 28 Nentori deri ne kryqezimin e rruges Rinia
Rikonstruksion, sistemim, asfaltim i rruges Petrushe-Vreshtas
Rikonstruksion, sistemim, asfaltim i rruges Petrushe-Vreshtas
Rikonstruksioni i rruges se Gjirit te Lalzit (asfaltimi rruges Maminas, Shen Pjeter - Bregdet)
Rikonstruksioni i rruges se Gjirit te Lalzit (asfaltimi rruges Maminas, Shen Pjeter - Bregdet)
Sistemim dhe asfaltim i rruges Qemal Stafa
Sistemim dhe asfaltim i rruges Qemal Stafa
Sistemim dhe asfaltim i rrugeve rreth liqenit te Farkes
Sistemim dhe asfaltim i rrugeve rreth liqenit te Farkes
Sistemim rrugesh blloku tek Stadiumi, Pogradec
Sistemim rrugesh blloku tek Stadiumi, Pogradec
Ndertim i godines se sherbimeve komunitare Vaqarr
Ndertim i godines se sherbimeve komunitare Vaqarr
Ndertim i godines se zjarrfikeses, Kinostudio
Ndertim i godines se zjarrfikeses, Kinostudio
Ndertim i infrastruktures publike ne Peze
Ndertim i infrastruktures publike ne Peze
Ndertim i rruges Unaza e Re, Peshkopi
Ndertim i rruges Unaza e Re, Peshkopi
Ndertim rruge, Babrru
Ndertim rruge, Babrru
Ndertim rrugesh
Ndertim rrugesh
Ndertimi i rrugeve te brendshme ne RSU 3, Tirane
Ndertimi i rrugeve te brendshme ne RSU 3, Tirane
Rehabilitimi i sheshit Ahmet Zogu dhe parku Geraldine, Burrel
Rehabilitimi i sheshit Ahmet Zogu dhe parku Geraldine, Burrel
Rikonstruksion i gjimnazit Isa Boletini, Kamez
Rikonstruksion i gjimnazit Isa Boletini, Kamez
Rikonstruksion i rruges Zale Bastarit, Loti 2
Rikonstruksion i rruges Zale Bastarit, Loti 2
Rikonstruksion i ures se Dragotit
Rikonstruksion i ures se Dragotit
Rikonstruksion kopshti nr 55
Rikonstruksion kopshti nr 55
Rikonstruksion rruga Vrine, Fshati Rinia
Rikonstruksion rruga Vrine, Fshati Rinia
Rindertim i godines administrative ne zonen e re per zhvillim te detyruar, Valias
Rindertim i godines administrative ne zonen e re per zhvillim te detyruar, Valias
Rindertim i kopeshtit Niko Hoxha, Kamez
Rindertim i kopeshtit Niko Hoxha, Kamez

Certifikime

Kompania "SI RETA 2F" Sh.p.k ka realizuar me sukses te gjitha punimet qe ka marre persiper te kryej dhe kjo ka ardhur si rezultat i certifikimit nga Organizata Nderkombetare per Standartet e meposhtme:

BS OHSAS 18001:2007  |   BS PAS 99:2012   |   BS ISO 39001:2012

   EN-ISO 9001:2015   |  ISO 50001:2011  |  EN-ISO 3834-2:2006