Secondary Adv

Mosdeklarimi i pagave, tatimet nisin kontrollin

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka nisur kontrollet për deklarimin jo real të pagave nga kompaninë e sigurimeve, medieve dhe institucionet e arsimit privat.

 

Sipas analizës së thelluar të Drejtorisë së Riskut në Administratën Tatimore Plan sektorial për kontrollin e informalitetit të pagave,

 

Rezulton se krahas tregtisë dhe ndërtimit, edhe këto tre sektorë të tjerë paraqesin rrezik të lartë për evazion në paga.

 

Njoftimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve:

 

Në vijim të luftës kundër informalitetit dhe të denoncimeve të mbërritura në kanalet e komunikimit të Administratës Tatimore lidhur me informalitetin e pagave, vijon të mbetet mjaft shqetësues fenomeni i mosdeklarimit real të pagës së punonjësve në profesione dhe sektorë të caktuar.

 

Sipas analizave specifike të kryera nga Administrata Tatimore, bazuar në vetëdeklarimin e tatimpaguesve, rezulton se për një numër të lartë punëmarrësish në shumë sekorë është deklaruar paga minimale.

 

Githashtu edhe për një pjesë tjetër të punësmarrësve pagat e deklaruara janë ndjeshëm më të ulëta sesa mesatarja e tregut për këto aktivitete.

 

Administrata Tatimore ndër vite është fokusuar në informalitetin në tregun e punës dhe planet kulmuan me ngritjen e Njësisë Anntiinformalitet. Me përfundimin e punës së njësisë antiinformalitet, nga rezultatet e arritura gjatë këtyre muajve,

 

si dhe analizës së thelluar të Drejtorisë së Riskut në Administratën Tatimore, krahas 2 sektorëve të vlerësuar me risk më parë ai i ndërtimit dhe tregtisë, janë evidentuar me risk për nëndeklarimin e pagave edhe 2 kategori të tjera:

 

1- Sektori i Shoqërive të  Sigurimeve, Sektori i Mediave dhe Komunikimit dhe Sektori i Institucioneve të Arsimit privat

2- Tatimpaguesit e evidentuar me risk në iniciativën e dhjetorit 2021, por që nuk patën reagim pozitiv.

 

Me qëllim parësor sigurimin dhe përmbushjen e detyrimeve, që rrjedhin nga legjislacioni tatimor në fuqi, Administrata Tatimore njofton tatimpaguesit se do të vijojë kontrollet nëpërmjet zbatimit të planit sektorial për kontrollin e informalitetit të pagave, faza II, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

 

Kujtojmë se në bazë të analizave dhe kritereve të riskut, Administrata Tatimore ka informuar në mënyrë të vazhdueshme tatimpaguesit e vlerësuar me risk të lartë,

 

duke dërguar edhe letra të personalizuara në adresë të tyre, me qëllim ndërgjegjësimin dhe inkurajimin e tyre për deklarimin real të pagave për të formalizuar marrëdhëniet ekonomike mes biznesit dhe punëmarrësve të tyre.

 

Administrata Tatimore fton qytetarët të denoncojnë rastet e mosdeklarimit të saktë të pagave, si një mekanizëm mbrojtës për të mos rrezikuar pensionin në të ardhmen. /Burimi: abcnews.al/ 


Më të lexuarat