Secondary Adv

Anketimi i BSH, 10 per qind e bizneseve kane siguruar kredi jashte bankave

Në një anketim që Banka e Shqipërisë ka bërë në 364 ndërmarrje huamarrëse, ka gjetur se 10 për qind e tyre janë financuar me kredi nga tregjet jashtë bankave.


“Më shumë se gjysma e ndërmarrjeve te marra ne anketim (54% ose gjithsej 346 ndërmarrje) pohojnë që kanë aktualisht një hua për të paguar.Rreth 90% e ndërmarrjeve e kanë siguruar këtë hua vetëm nga bankat, ndërsa pjesa tjetër (10 %) ka kombinuar njëkohësisht edhe burime të tjera si, “institucione financiare jobanka”, “huamarrje nga persona fizikë” ose nga “kompani të tjera”, referon Autoriteti Qendror Bankar për rezultatet e anketimit.


Qëllimet kryesore të huamarrjes vijojnë të mbeten “përballimi i shpenzimeve afatshkurtra” dhe “kryerja e një investimi afatgjatë” (kryesisht sektori i shërbimeve). Pesha e ndërmarrjeve që e kanë përdorur huanë për shpenzime afatshkurtra ka shënuar rënie në terma gjashtëmujorë.Rreth 44% e ndërmarrjeve deklarojnë se kanë marrë hua “vetëm në monedhë vendase” (me një rritje prej 2 pikë përqindjeje), 45% “vetëm në monedhë të huaj” dhe 11% të kombinuar (vendase dhe të huaj).


Rreth 18% e ndërmarrjeve pohojnë se duhet ta shlyejnë huanë brenda 12 muajve dhe kjo peshë ka shënuar rënie në krahasim me vrojtimin e kaluar. Forma kryesore e shlyerjes së huasë mbetet kryesisht shlyerja me shuma të barabarta me një frekuencë mujore.Shumica e ndërmarrjeve (84.1%) deklarojnë se e kanë kolateralizuar kredinë me pasuri të paluajtshme (përfshirë kombinimet me forma të tjera kolateralizimi). Për 91.7% të ndërmarrjeve, vlera e huasë nuk e kapërcen vlerën e kapitalit të firmës.Rreth 95.3% e ndërmarrjeve shpenzojnë më pak se gjysmën e të ardhurave të tyre për shërbimin e huasë dhe raporti shpenzime huaje/të ardhura ka vijuar prirjen rënëse. Për gjashtëmujorin e parë të 2016-ës, ndërmarrjet presin rënie të mëtejshme të pagesës së huasë.


Më të lexuarat