Secondary Adv

Projekt-buxheti 2020 per pushtetin vendor: Si do ndahen parate per 61 bashkite

Share on Google+

Në projektbuxhetin e vitit 2020, shuma e transfertës së pakushtëzuar për Bashkitë është 18 mld lekë, rreth 400 milionë lekë më shumë se në 2019.

 

Në transfertën e pakushtëzuar të parashikuar për vitin 2020, në nivelin prej 1% të PBB-së ose 18 miliard lekë, do të shtohen edhe fondet prej 7,6 miliard lekë transfertë e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e reja të transferuara në njësitë e vetëqeverisjes vendore në bazë të ligjit 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”. Në total, në vitin 2020, transferta e pakushtëzuar do të jetë 25.6 miliard lekë. Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore në vitin 2020 do të jenë 26.9 miliardë lekë ose 18.2 përqind më të larta se në vitin 2019.

 

Të ardhurat nga taksat dhe tarifat e veta vendore për vitin 2020, parashikohet të kenë një rritje me mbi 3.8 miliard lekë më shumë se sa plani i vitit 2019 ose e thënë ndryshe me një rritje prej 18.2%, ndërkohë krahasuar me vitin 2015, si viti para referomës administrative, të ardhurat vendore parashikohen me një rritje të konsiderueshme me rreth 15.2 miliardë lekë.

 

“Kjo rritje e të ardhurave do të vazhdojë si rrjedhojë e ndarjes më të drejtë dhe transparente të financave për njësitë e vetëqeverisjes vendore, përmirësimit të vazhdueshëm të skemës së financimit të funksioneve të veta si dhe rritjes së burimeve të financimit të njësive të vetëqeverisjes vendore. Gjithashtu, ndryshimet që po zbatohen në taksën e pronës, kadastrën fiskale parashikojnë të ndikojnë në peshën e rritjes së të ardhurave në buxhetin vendor” evidentohet ne relacionin e projektbuxhetit 2019./SCAN

  

  


Më të lexuarat