Secondary Adv

Bizneset e dala nga skema e TVSH: Ja si te veprojne me faturat dhe kasat

Nga 1 janari subjektet që kanë qarkullim vjetor nën 10 mln lekë kanë dalë nga skema e TVSH, pas hyrjes në fuqi të vendimit që rriti pragun nga 2 mln lekë që ishte më parë.

 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka njoftuar se si duhet të veprojnë subjektet. Sipas njoftimit të gjithë tatimpaguesit, të cilët në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 576 datë 22.7.2020, plotësojnë kushtet për të mos qenë pjesë e skemës së TVSH-së, se duhet të paraqiten: pranë shoqërive me të cilat kanë kontraktuar shërbimin për mirëmbajtjen e pajisjeve fiskale ekzsituese, për të ndryshuar regjimin e TVSH-së. Pranë Drejtorive Rajonale Tatimore, për t’u pajisur me bllok faturash të thjeshta tatimore Model 4.

 

Si alternativë, të gjithë tatimpaguesit që kryejnë shitje me para në dorë dhe përmbushin njëkohësisht kushtet e pikës 1 të VKM nr. 220 datë 12.03.2020 “Për përcaktimin e kategorisë së tatimpaguesve dhe të kritereve të përdorimit të procedurës së thjeshtëzuar të fiskalizimit’, i ndryshuar, mund të përdorin platformën SelfCare, e cila është pa pagesë, pa pasur nevojë të përdorin dhe të mirëmbajnë pajisjet fiskale ekzistuese.

 

Kushtet për përdorimin e platformës SelfCare për shitje me para në dorë, që duhet të përmbushen  nga tatimpaguesit, sipas VKM të sipërpërmendur, janë:

Nuk janë subjekt i tatimit mbi vlerën e shtuar;

Kanë përgjegjësi tatimore të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël;

Nuk kanë më shumë se një vendndodhje të ushtrimit të veprimtarisë së biznesit.

Kanë statusin ligjor “Person fizik” dhe kategorinë e punësimit “I vetëpunësuar i vetëm.”/Burimi: Monitor


Më të lexuarat