Secondary Adv

Projekti per Rikonstruksionin Godines A,B te Fakultetit te Ekonomise, Universiteti i Tiranes | Uleza Ndertim shpk | 2020

Projekti per Rikonstruksionin Godines A,B te Fakultetit te Ekonomise, Universiteti i Tiranes


Autoriteti Kontraktor: Univeristeti i Tiranes
Kontraktori: "Uleza Ndertim" Sh.p.k
Mbikqyresi i punimeve: "HMK consulting" Sh.p.k
Afati i punimeve 12 muaj

 

Kontakt:
Uleza Ndertim shpk  +355 69 20 98 980

Me shume projekte ne Shqiperi