Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 5 dhe 7 kate me 2 kate parkim nentoke | Shtator 90 shpk | 2021

Zhvillues: Shoqeria"Shtator 90" sh.p.k
Projektues: X-PLAN STUDIO shpk
Drejtues teknik: Ing.Bujar Hoxha
Mbikeqyres: Ing.Dhimiter Papa ; Ing.Kristaq Kali
Konstruktor: Ing.Dhimiter Papa
Subjekti Ndertues: Shoqeria"Shtator 90" sh.p.k
Afati Kohor i kesaj leje eshte: 36 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi