Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 8 dhe 9 kat, me 2 kat parkimi nentoke ne rrugen Joklin Persi, Yzberisht | Real Construction dhe VAS | 2021

Objekti: "Godine banimi dhe sherbimi 8 dhe 9 kat, me 2 kat parkimi nentoke ne rrugen "Joklin Persi", Yzberisht, njesia administrative Kashar.

Ne pronesi te shoqerise: "Real Construction Group"sh.p.k
Shoqeria ndertuese: "V.A.S Konstruksion"sh.p.k
Mbikqyres i punimeve: Ing.Dhimiter Papa
Drejtues teknik: Ing.Ismet Elezaj
Projekti arkitektonik: ANK ARCHITECTURE dhe Ark. Albana Kocollari
Konstruktor: Ing.Kristaq Kali
Afati kohor: 48 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi