Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 3,6 dhe 9 kat me 3 parkimi nentoke ne rrugen Islam Alla | S.AG SH.P.K | 2021

Objekti: "Godine banimi dhe sherbime 3,6 dhe 9 kat me 3 parkimi nentoke"
Adresa e realizimit te punimeve: Rruga"Isllam Alla", Njesia Administrative, nr.10, Tirane

Zhvillues dhe subjekt ndertues: Shoqeria "S.AG" SH.P.K
Projektues: "SON  ENGINEERING & CONSTRUCTION" sh.p.k
Mbikqyres punimesh: Shoqeria"Project Daluz 2019"sh.p.k
Afati kohor i kesaj leje eshte: 48 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi