Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 1,5,6,7,8 dhe 10 kat ne Bulevardin Kashar | ARBET CONSTRUCTION | 2021

Leje ndertimi per objektin: "Godine banimi dhe sherbimi 1,5,6,7,8 dhe 10 kat me 2 kat parkimi nentoke".

Zhvilluesi: "ARBET CONSTRUCTION" shpk
Subjekti ndertues shoqeria: "ARBET CONSTRUCTION" shpk
Drejtes teknik: Ing. Alma Shehaj
Adresa e realizimit te punimeve: RrugaKristo Pano njesia administrative Kashar.
Projektues arkitekt: Ark. Klajdo Alibehaj
Konstruktor: Shoqeria"2XKE Studio
Supervizor: Vasillaq Shkurti
Afati kohor i kesaj leje eshte 36 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi