Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 6,8 dhe 10 kat, me 2 kat parkim ne rrugen Sitki Cico | Eshlishpk, Konuda Alfa | 2021

Godine banimi dhe sherbime 6,8 dhe 10 kat, me 2 kat parkim nentoke me zhvillues Shoqeria ESHLI SHPK dhe Shoqeria KONUDA ALFA SHPK, ne rrugen Sitki Cico

 

Zhvillues: Eshli shpk dhe Konuda Alfa shpk
Subjekt ndertues: ESHLI SHPK, KONUDA ALFA SHPK
Drejtues Teknik: Inxh.Qeram Daci
Mbikqyres i punimeve: Inxh. Kamber Hasanaj
Arkitektura: ATRIA Studio, Ark.Enola Martopullo
Struktura: Inxh.Luan Murtaj
Afati kohor i lejes eshte 54 muaj
Afati i perfundimit te punimeve: Dt 28.11.2025

Me shume projekte ne Shqiperi