Secondary Adv

Ndertim i Godines se Sherbimeve Komunitare, Vaqarr | Sireta 2f, Vellezerit Hysa | 2022

Emertimi i objektit: "Ndertim i Godines se Sherbimeve Komunitare, Vaqarr"Investitori: Bashkia Tirane
Projektuesi: "ZENIT & CO" sh.p.k
Sipermarresi i Punimeve: "SIRETA 2F & Vellezerit Hysa" shpk
Drejtuesi Teknik i Sipermarresit: Ing.Bledi Shehu
Mbikqyres i Punimeve: "ZENIT & CO" sh.p.k
Afati i Ndertimit te Objektit: 10 muaj kalendarike
Vlera e objektit: 93 999 999 leke pa tvsh

Me shume projekte ne Shqiperi