Secondary Adv

Ndertimi i rrugeve kryesore te zones per zhvillim njesia administrative 4 dhe 8, zona 5 Maji | Bashkia Tirane | 2022

Objekti: Ndertimi i rrugeve kryesore te zones per zhvillim njesia administrative 4 dhe 8, zona "5 Maji"

 

Investitori: Bashkia Tirane
Projektuesi: "Instituti Dekliada ALB" shpk
Sipermarresi i Punimeve: BAMI shpk
Mbikqyresi i punimeve: "Instituti Dekliada-ALB" shpk ; "ERALD-G" shpk
Afati i Punimeve: 10 muaj kalendarik

Me shume projekte ne Shqiperi