Secondary Adv

Ndertimi i tregut per shitjet me shumice dhe pakice te produkteve ushqimore (Tirana Agrikulture) | Bashkia Tirane | 2022

Objekti: Ndertimi i tregut per shitjet me shumice dhe pakice te produkteve ushqimore (Tirana Agrikulture)

 

Investitori: Bashkia Tirane
Projektuesi: UDV architechts
Sipermarresi i punimeve: BOE KACEDJA shpk & EVEREST shpk
Dr.Teknik i sipermarresit: Ing. Natasha Vejzati
Mbikqyresi i punimeve: A&E Engineering shpk
Afati i ndertimit: 6 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi