Secondary Adv

Kompleks me Vila Banimi 2 kat me 1 kat nentoke, me kabine elektrike 1 kat dhe mur rrethues, Farke | AK Green Konstruksion | 2023

Kompleks me Vila Banimi 2 kat me 1 kat nentoke, me kabine elektrike 1 kat dhe mur rrethues

 

Zhvillues: AK-Green Konstruksion
Ndertues: AK-Green  Konstruksion
Arkitekt: Ark.Ilir Koskija
Konstruktor: Ing.Armeda Gramos ; Ing.Dhimiter Papa
Mbikqyres: Ing.Ilir Troci

Me shume projekte ne Shqiperi