Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 5, 8 dhe 11 kat me 2 kate parkimi nentoke ne rrugen Telo Ndini | 2023

Godine banimi dhe sherbimi 5, 8 dhe 11 kat me 2 kate parkimi nentoke ne rrugen Telo Ndini

Zhvillues/Subjekti Ndertues: Klensi Sh.p.k
Grupi i projektimit: SON Engineering & Construction
Mbikqyres punimesh: Kamber Hasanaj
Drejtues Teknik: Edison Hasanaj
Afati i perfundimit: Sipas lejes se ndertimit
Adresa: Rruga Telo Ndini, Njesia Administrative nr.3, Tirane

Me shume projekte ne Shqiperi