Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 5 dhe 6, ne rrugen Hiqmet Buzi, Farke | KUMI Konstruksion | 2020

Godine banimi dhe sherbimi 5 dhe 6, me 1 dhe 3 kat parkim nentoke, rruga "Hiqmet Buzi" njesia administrative Farke


Shoqëria Ndërtuese: "Kumi Konstruksion" sh.p.k
Drejtues teknik: Armand Shehaj
Mbikëqyrës i punimeve: M.A.K Studion sh.p.k
Topografia: GEO.Sky  Projektim
Projektues: Dea Studio sh.p.k
Konstruksion: Arman Shehu

Me shume projekte ne Shqiperi