Secondary Adv

Termat dhe Kushtet

ACP SHPK ofron kete faqe interneti për arsye informimi dhe marketingu. Duke perdorur acp.al, ju bini dakord me këto kushte. Në rast se nuk pajtoheni me ndonjë rregull ose kusht, atëherë ju nuk duhet ta përdorni këtë faqe interneti. Ju lutemi lexojini ato me kujdes.1-Përdorimi i lejuar i faqes së uebit

Përdoruesi merr përsipër të përdorë në mënyrë të duhur faqen e uebit në përputhje me këto Terma dhe Kushte të Përdorimit dhe ligjin ne fuqi.2-Ligji i Zbatuar dhe Krimi Konbatues

Këto terma dhe kushte të përdorimit rregullohen ekskluzivisht me ligjin Shqiptar ("Ligji i Zbatueshëm"). Cdo mosmarrëveshje në lidhje me këto Terma dhe Kushte të Përdorimit të Uebit rregullohet me Ligjin në fuqi. Përdorimi i kësaj faqe uebi nënkupton pranimin e Ligjit në fuqi. ACP SHPK., në përputhje me rregulloret në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, merr përsipër të ruajë numrin IP të përdorur nga Përdoruesi për të hyrë dhe perdorur funksionet dhe përmbajtjen e faqes së uebit. ACP SHPK siguron gjithçka që është e nevojshme për të bashkëpunuar me autoritetet kompetente, sidomos me Shërbimin Informativ të Shtetit.3-Permbajtja

Gjithë përmbajtja, informacioni dhe shërbimet e faqjes ofrohen në "gjendjen në të cilën ndodhen" pa garanci të çfarëdo lloji. Termi “Përmbajtje” përfshin pa kufizim, të dhëna tekst, fotografi, video, audio, dokumente, artikuj. Për qëllimet e kësaj Marrëveshje, “Permbajtja” gjithashtu përfshin të gjithë Përmbajtjen e Përdoruesit (siç përcaktohet më poshtë). Në veçanti, faqja ofrohet nga kompania "kështu siç është". Kompania nuk lëshon asnjë garanci në lidhje me funksionimin e faqes apo saktësinë, plotësinë, besueshmërinë e përmbajtjes. Ne nuk garantojmë që faqja e internetit apo ndonjë përmbajtje e dhënë në faqen e internetit të jetë pa gabime.4-Menaxhimi i faqes

Menaxhimi i faqes është pronësi ekskluzive e kompanisë ACP sh.p.k. Përdoruesi e ka të ndaluar të redaktojë dhe/ose të ndryshojë përmbajtjen e Faqes, të përdorë software ose pajisje për të ndërhyrë ose të tentojë të ndërhyjë në mënyrë elektronike ose me dorë në funksionimin ose funksionalitetin e faqes, ndër të tjera sjellë si shembull, të ngarkojë ose të vërë në dispozicion fotografi që përmbajnë të dhëna të korruptuara apo viruse me anë të çdo mjeti.5-Aksesueshmëria e faqes

ACP shpk nuk garanton qasje te perhershme ne faqen ueb. Ne kemi te drejte per te mbyllur faqen ueb per periudha kohore dhe per arsye te mirembajtjes se zakonshme. Ndërprerjet e shërbimit dhe vonesat mund të ndodhin në çdo kohë.6-Rregullat e sjelljes

Ju nuk duhet të përdorni këtë faqe në ndonjë mënyre që mund t’i sjellë dëme faqes sonë ose mënyra të cilat mund të jenë të dëmshme, jashtëligjshme, apo të përbëjnë mashtrim. Si kusht të përdorimit, ju premtoni se nuk do ta përdorni shërbimin për ndonjë qëllim që është i ndaluar në Kushtet e Përdorimit. Ju jeni përgjegjës për të gjithë veprimtarinë tuaj në website. Ju jeni veçanërisht të kufizuar nga të gjitha këto veprimtari:

• duke përdorur këtë faqe ueb në ndonjë mënyrë që është ose mund të jetë e dëmshme për këtë Website;

• duke përdorur këtë faqe në kundërshtim me ligjet dhe rregulloret në fuqi, ose në ndonjë mënyrë mund të shkaktojë dëm në faqen e internetit, ose tek çdo person ose subjekt biznesi;

• duke përdorur këtë faqe ueb për t'u angazhuar në ndonjë reklamim apo marketing.

• të lejoni një palë të tretë, të ndërmarrë ndonjë veprim ose ngarkojë, shkarkojë, shpërndajë përmbajtjen nëpërmjet ueb faqes.

• të dëshifroni, ose të mundoheni për të nxjerrë ndonjë kod të faqes ueb.

• Përfshin dokumentin e identifikimit të dikujt apo informacione financiare.

 

7-Lidhjet e jashtme me faqe të palëve të treta

Është e rëndësishme për ju që të merrni parasysh se kjo faqe interneti permban lidhje të jashtme me faqe të tjera. ACP sh.p.k nuk ka kontroll mbi keto faqe dhe per kete arsye nuk eshte pergjegjese per permbajtjen e tyre. Kjo faqe interneti mund të përmbajë iFrames me përmbajtje nga faqe interneti të tjera apo nga faqe interneti të palëve të treta. ACP sh.p.k nuk mban përgjegjësi për përmbajtjet e palëve të treta të paraqitura në iFrames. Informacioni në fjalë i paraqitur është përgjegjësi vetëm e zotëruesve të atyre faqeve të internetit.8-Te Drejtat e Pronesise Intelektuale

Përdoruesi pranon që faqja e uebit dhe të gjithë programet kompjuterikë të përdorur në lidhje me faqen e uebit ose në mbështetje të faqes së uebit (në tekstin e mëposhtë "Softuer") mbrohen nga ligjet e zbatueshme për pronën intelektuale dhe / ose industriale. Përdoruesi gjithashtu pranon dhe bie dakort që përmbajtja e raportuar në reklama ose informacioni i paraqitur përdoruesit nga faqja e internetit ose nga reklamuesit mbrohen nga rregullat e të drejtave të autorit, markave tregtare, patentave ose të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale dhe / ose industriale. Vetëm nëse autorizohet shprehimisht nga ACP SHPK përdoruesi merr përsipër të mos modifikojë ose rregullojë në asnjë mënyrë (qoftë falas ose për pagesë) dhe të mos shpërndajë, shpërndajë ose krijojë vepra bazuar plotësisht ose pjesërisht në faqen e internetit ose në Softuer. Për të shmangur çdo dyshim, përdorimi i teknologjive që lehtësojnë kopjimin e përmbajtjes së programit dhe Softuerit, duke përfshirë, ndër të tjera, spider, spyware ose bots është i ndaluar. Të gjitha markat tregtare, logot, emrat e tregtisë dhe veçoritë e tjera të çfarëdo lloji të përdorur në faqen e internetit (mëposhtë referur "Karakteristikat"), janë në pronësi të ACP SHPK, pa paragjykim për asnjë prani të shenjave, logove dhe markave të tjera që i përkasin palëve të treta ( përfshirë, por pa u kufizuar në, partnerë, furnitorë dhe klientë të mallrave ose shërbimeve) dhe të përdorura nga ACP SHPK me lejen e tyre. Përdorimi i Karakteristikave nga përdoruesi, në çfarëdo mënyre dhe për çfarëdo qëllimi, përfshirë riprodhimin në faqet e tjera të internetit, është i ndaluar shprehimisht, pa lejen paraprake me shkrim të ACP SHPK.9-Privatesia

ACP sh.p.k është anagazhuar në zbatimin e kuadrit ligjor dhe nënligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre. Informacionet personale të dhëna nga Përdoruesi në Faqe do të përdoren në përputhje me dispozitat e parashikuara në Politikat e Privatesise. Çdo informacion ose material tjetër i dërguar në këtë faqe me postë elektronike ose mjete të tjera do të konsiderohen jokonfidenciale dhe nuk mbrohet nga e drejta e pronësisë intelektuale. Ne theksojmë se transmetimi i të dhënave në Internet nepermjet komunikimeve elektronike mund të ketë probleme sigurie. Mbrojtja e plotë e të dhënave nga qasja nga palët e treta nuk është e mundur.10-Ndryshimet në Kushtet e Përgjithshme

Per të gjitha të dhënat dhe informacionet e publikuara ACP sh.p.k rezervon të drejtën për ti ndryshuar në varësi të kushteve dhe nevojave. Kompania gjithashtu rezervon të drejtën për të modifikuar këto Kushte të Përgjithshme në çdo kohë pa paralajmërim. Përdorimi i vazhdueshëm nga ana juaj i faqes së internetit pas publikimit të termave të shërbimit të përditësuara, do të nënkuptojë që ju keni lexuar dhe bini dakord me ndryshimet.11-Si të na kontaktoni

Nese keni ndonje sygjerim rreth Termave dhe Kushteve te ketij uebi jeni te lutur te na kontaktoni ne kete adrese e-maili: kontakt@acp.al