Secondary Adv

Politikat e Privatësisë

 

ACP SH.P.K ("ne" ose "e jona") operon faqen e internetit të acp.al ("Shërbimi"). Kjo faqe ju informon për politikat tona në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe menaxhimin e të dhënave personale kur përdorni Shërbimin tonë si dhe zgjedhjet që keni lidhur me të dhënat tuaja. Ne përdorim të dhënat tuaja për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë, termat e përdorur në këtë Politikë të Privatësisë kanë të njëjtat kuptime si në Termat dhe Kushtet tona, të aksesueshme nëpërmjet acp.al

 

1-Mbledhja dhe Përdorimi i të Dhënave Personale

ACP sh.p.k mbledh dhe përpunon të dhënat personale të klientëve të saj në përmbushje të të drejtave dhe detyrimeve të saj ligjore dhe kontraktuale dhe në përputhje të plotë me Ligjin Nr.9887, datë 10.3.2008, « Për mbrojtjen e të dhënave personale » (të ndryshuar). Kjo politikë përshkruan detyrimet tona të vazhdueshme për ju në lidhje me mënyrën se si e menaxhojmë informacionin tuaj personal. ACP sh.p.k është i përkushtuar të zbatojë të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të të dhënave personale, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji Nr 9887 datë 10.03.2008 ‘Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale’, si dhe aktet e tjera nënligjore në plotësim duke e unifikuar atë nëpërmjet standardeve ndërkombëtare sipas Rregullores Europiane për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (General Data Protection Regulation) GDPRe cila ka hyrë në fuqi në 25 Maj 2018.

 

2-Llojet e të dhënave të mbledhura
Të Dhëna Personale
Kur përdorni Shërbimin tonë, ACP.al mund t'ju kërkojë të na jepni disa informacione të identifikueshme personalisht që mund të përdoren për t'ju kontaktuar ose identifikuar ju ("Të dhënat personale"). Informacioni i identifikueshëm personalisht mund të përfshijë, por nuk kufizohet vetëm në:
•    Adresen elektronike (e-mail)
•    Emër, Mbiemër
•    Numër Telefoni
•    Adresa, Shteti, Qyteti, Kodi Postar
•    Cookies and të Dhënat e Përdorimit


Të Dhënat e Përdorimit
Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione se si Shërbimi aksesohet dhe përdoret ("Të Dhënat e Përdorimit"). Këto të dhëna të përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit të kompjuterit tuaj (p.sh. adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës tuaj, koha e kaluar në ato faqe, identifikuesit unikë të pajisjes tuaj dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

 

Cookies
Kjo faqe interneti përdor cookies, të cilat janë pjesë të vogla informacioni që janë lëshuar në kompjuterin tuaj ose pajisje të tjera që aksesojnë internetin, kur ju vizitoni faqen. Cookies janë ruajtur në shfletuesin tuaj dhe në memorjen e kompjuterit/pajisjes suaj dhe janë përdorur për t’ju dalluar ju nga vizitorët e tjerë të faqes. Ju mund të refuzoni t’i përdorni cookies duke zgjedhur parametrat e duhura në shfletuesin tuaj të internetit, megjithatë duke vepruar kështu, mund të mos keni akses të përdorni funksionalitetet e plota të faqes sonë.


Shëmbuj të Cookies që përdorim në faqen tonë:
-Session Cookies - Përdorim Session Cookies për të mundësuar përdorimin e Shërbimit tonë.
-Preference Cookies - Përdorim Preference Cookies për të mbajtur mend preferencat  dhe cilësime te ndryshme të perdorimit tuaj.
-Security Cookies - Përdorim Security Cookies për arsye sigurie.

Udhëzime për funksionimin e cookies në shfletues të ndryshëm:   
•    Chrome: Për aktivizimin ose çaktivizimin e cookies në Chrome, vizitoni faqen perkatese te Google Support Center.
•    Mozilla Firefox: Për aktivizimin ose çaktivizimin e cookies në Firefox, vizitoni faqen perkatese te Firefox Support Center.
•    Internet Explorer: Për aktivizimin ose çaktivizimin e cookies në Internet Explorer, vizitoni faqen perkatese te Microsoft Support Center.
•    Safari: Për aktivizimin ose çaktivizimin e cookies në Safari, vizitoni faqen perkatese te Apple Support Center.
•    Opera: Për aktivizimin ose çaktivizimin e cookies në Opera, vizitoni faqen perkatese te Opera Support Center.

 

3-Informacione shtesë të grumbulluara automatikisht

Sistemet informatike dhe procedurat e softuerit të përdorura për funksionimin e Faqes përftojnë gjatë veprimtarisë së tyre normale, disa të dhëna personale transmetimi i të cilave përfshihet në përdorimin e protokolleve të komunikimit në Internet. Bëhet fjalë për informacione jo të mbledhura në mënyrë që të asociohen me individe të interesuar të identifikuar, por që nga vetë natyra e tyre mund të mundësojnë identifikimin e Përdoruesve, me anë të përpunimit dhe bashkimit me të dhëna të mbajtura nga palët e treta. Kjo kategori përfshin adresat IP ose emrave e domain-ve të kompjuterëve të përdorur nga Përdoruesit të cilët lidhen në Faqe, adresat e shënuara si URI (Uniform Resource Identifier) të burimeve të kërkuara, orarin e kërkesës, metoda e përdorur për paraqitjen e kërkesë në server, madhësinë e file të marra në përgjigje, kodi numerik që tregon statusin e përgjigjes së dhënë nga serveri (e suksesshme, gabim, etj ..) dhe parametra të tjerë në lidhje me sistemin operativ dhe mjedisin kompjuterik të Përdoruesit.

 

Këto të dhëna përdoren vetëm për të nxjerrë informacione anonimë statistikore mbi përdorimin e Faqes së internetit dhe për të kontrolluar funksionimin e saj korrekt dhe fshihen menjëherë pas përpunimit. Të dhënat mund të përdoren për të konstatuar përgjegjësinë në rast të krimeve të mundëshme informatike të kryera ndaj Faqes; përveç kësaj mundësie, të dhëna mbi kontaktet e internetit nuk ruhen për më shumë se shtatë ditë.
Kompjuterat në të cilat faqja e internetit është hostuar mbajnë regjistrime të përpjekjeve (të autorizuara dhe të paautorizuara), për t’i përdorur ato për qëllime të tjera përveç atij për aksesim në serverin e internetit. Këto të dhëna zakonisht përfshijnë:

•    datën dhe kohën e përpjekjeve,
•    shërbimin për të cilin u mundësua aksesi,
•    emrin ose adresën e rrjetit të kompjuterit që bën lidhjen,
•    dhe mund të përfshijë detaje të asaj që është bërë ose është tentuar të bëhet.

 

4-Përdorimi i të Dhënave

ACP.al përdor të dhënat e mbledhura për qëllime të ndryshme sa më poshtë:
•    Të sigurojë dhe mirëmbajë Shërbimin
•    Të njoftojë përdoruesin për ndryshimet në Shërbimin tonë
•    Për t'ju lejuar të merrni pjesë në veçoritë interaktive të Shërbimit tonë kur vendosni të merrni pjesë
•    Për të siguruar kujdes dhe mbështetje pë konsumatorët
•    Të sigurojmë të dhëna analitike ose informacion të vlefshëm në mënyrë që të mund të përmirësojmë Shërbimin
•    Për të monitoruar përdorimin e Shërbimit
•    Për të zbuluar, parandaluar dhe adresuar çështje teknike

 

5-Transferim i të Dhënave

Informacioni juaj, përfshirë të dhënat personale, mund të transferohet - dhe të mirëmbahet - në kompjuterë të vendosur jashtë shtetit tuaj, krahinë, vend ose juridiksion tjetër qeveritar, ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato nga juridiksioni juaj. Nëse jeni të vendosur jashtë Shqipërisë dhe vendosni të na ofroni informacione, ju lutemi vini re se ne i transferojmë të dhënat, përfshirë të dhënat personale, në Shqipëri dhe i përpunojmë ato atje.

Pëlqimi juaj për këtë Politikë të Privatësisë i ndjekur nga dorëzimi juaj i një informacioni të tillë përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim. ACP.al do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe asnjë transferim i të dhënave tuaja personale nuk do të bëhet në një organizatë ose një vend, përveç nëse ekzistojnë kontrolle adekuate, përfshirë sigurinë të të dhënave tuaja dhe informacioneve të tjera personale.

 

6-Zbulimi i të Dhënave

Detyrimet Ligjore
ACP.al mund të zbulojë të dhënat tuaja personale në besim se një veprim i tillë është i nevojshëm për:
•    Për të përmbushur një detyrim ligjor
•    Të ruajë dhe mbrojë të drejtat ose pronën e ACP.al
•    Për të parandaluar ose hetuar veprime të mundshme keqbërje në lidhje me Shërbimin
•    Për të mbrojtur sigurinë personale të përdoruesve të Shërbimit ose publikut
•    Të mbrohet nga përgjegjësia ligjore

Siguria e të Dhënave
Siguria e të dhënave tuaja është e rëndësishme për ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit përmes Internetit, apo metodë e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ne përpiqemi të përdorim mjete komerciale të pranueshme për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, por ne nuk mund të garantojmë sigurinë e tyre absolute.


Ofruesit e Shërbimeve
Ne mund të punësojmë kompani të palëve të treta dhe individë për të ndihmuar në Shërbimin tonë ("Ofruesit e Shërbimit"), për të siguruar Shërbimin në emrin tonë, për të kryer shërbime të lidhura me Shërbimin ose për të na ndihmuar në analizimin e mënyrës së përdorimit të Shërbimit tonë.
Këto palë të treta kanë akses në të dhënat tuaja personale vetëm për të realizuar këto detyra në emrin tonë dhe janë të detyruar të mos i zbulojnë ose përdorin të dhënat  për ndonjë apo asnjë qëllim tjetër.

 

7-Të Dhëna Analitike

Ne mund të përdorim Ofrues të Shërbimit Palë të treta për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë. Ofrues i të Dhënave Analitike është: Google Analytics.

Kjo faqe interneti përdor Google Analytics për të na ndihmuar në analizimin e përdorimit të faqes dhe për ta përmirësuar atë. Për të mbështetur këtë, informacioni i zgjedhur për ndërveprim tuaj me faqen është dërguar në Google për ta analizuar në emrin tonë.  Ne përdorim Google Analytics në faqen tone për raportim anonim të përdorimit të faqes dhe për reklamim në vend. Google Analytics është një shërbim i analizës në internet i ofruar nga Google Inc. ("Google"). Google përdor të dhënat e mbledhura për të ndjekur dhe shqyrtuar përdorimin e faqes, për të përgatitur raporte për aktivitetet e saj dhe për t'i ndarë ato me shërbimet e tjera të Google.

Të dhënat personale të grumbulluara: Cookies dhe të dhënat e përdorimit.
Vendi i përpunimit: SHBA – Politika e privatësisë – Dalja (Opt Out)

Për më shumë informacion mbi praktikat e privatësisë të Google, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Privatësië dhe Termat e Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

8-Lidhje (adresa uebi) me faqe të tjera uebi

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera që nuk operohen nga ne. Nëse klikoni në një lidhje (adrese uebi) të palës së tretë, do të drejtoheni në faqen e palës së tretë. Ne ju këshillojmë me ngulm të lexoni Politikën e Privatësisë për çdo faqe që vizitoni. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e faqeve ose shërbimeve të palëve të treta.

 

9-Privatësia e fëmijëve

Shërbimi ynë nuk adreson askënd nën moshën 18 vjeç ("Fëmijët"). Ne nuk mbledhim me vetëdije informacione të identifikueshme nga askush nën moshën 18 vjeç. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe jeni të vetëdijshëm që Fëmijët tuaj na kanë siguruar të Dhëna Personale, ju lutemi na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm që kemi mbledhur të Dhëna Personale nga fëmijë pa miratimin apo pëlqimin e prindërve, ndërmarrim hapa te menjëhershëm për të hequr atë informacion nga serverët tanë.

 

10-Ndryshimet në Politikat e Privatësisë

Acp sh.p.k. rezervon të drejtën që të ndryshojë apo modifikojë këtë politike në çdo kohe, në zbatim të ndryshimeve të mundshme të legjislacionit në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe privatësisë. Ju këshillojmë që të rishikoni periodikisht këtë Politikë të Privatësisë për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive kur ato postohen në këtë faqe. Politika e Privatësisë u përditësua për herë të fundit në Tetor 2019.

 

11-Ankesa dhe pyetje rreth Politikës së Privatësise

ACP sh.p.k përpiqet për të përmbushur standardet më të larta gjatë  mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave personale. Për këtë arsye, ne marrim shumë seriozisht ankesat në lidhje me këtë temë. Ne mirëpresim gjithashtu çdo sugjerim për përmirësimin e proçedurave tona.Nëse keni pyetje, shqetësime apo ankesa për politikën ose mënyrën se si i trajtohen te dhenat tuaja, ju lutemi na dërgoni email tek adresa: kontakt@acp.al

 

12-Si të na kontaktoni

Kërkesat për informacion në lidhje me politikën tonë të privatësisë mund të dërgohen me e-mail në adresën kontakt@acp.al