Secondary Adv

Opportunity Albania

 

Përshkrimi

Opportunity & Co. ushtron veprimtarinë në Tiranë, Shqipëri.  Kompania është konceptuar për të ofruar shërbime dhe konsulencë, duke përfshirë disa fusha si më poshtë vijon, por nuk kufizohet vetëm me to:

•    Konsulencë Financiare (Hartim bilanci, Përfaqësim dhe ndjekje problematikash në Zyrat Rajonale Tatimore apo në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, etj.)
•    Konsulencë për investime shqiptare dhe të huaja (Plane Biznesi/Kërkim tregu/ Konsulencë për Start-Up, etj.)
•    Manaxhim Burimesh Njerëzore
•    Konsulencë Ligjore
•    Real Estate (shit-blerje pronash, përfaqësim në proçedura legalizimi (ALUIZNI), Përfaqësim dhe ndjekje çështjesh në ATP (Agjencinë e Trajtimit të Pronave), Aplikime dhe Ndjekje Proçedurash në Hipotekë, etj.)
•    Përfaqësim për shërbime administrative (përfaqësim i interesave të biznesit në marrëdhënie me të tretë përmes autorizimeve apo prokurës)
•    IT & Inovacion
•    Hartim Dokumentacion (Hartime dhe mbajtje te Korrespondencave insitutcionale, Hartim Kontratash, Hartim Vendime të Autoriteteve Drejtuese, etj)
•    Konsulencë karriere (edukim, trajnime profesionale)
•    Import-Eksport mallrash të ndryshëm
•    Shërbime Përkthimi
•    Shërbime në fushën e ndërtimit dhe rikonstruksionit
•    Shërbime në fushën e hoteleri- turizëm
•    Shërbime në fushën e agroturizmit dhe agroindustri
•    Konsulencë për investime në industrinë e mallrave ushqimorë
•    Konsulencë për investime në fushën e energjitikës (fotovoltaik, Eolik, Hidro etj.)
•    Konsulencë në fushën e emigracionit
•    Menaxhim i përkohshëm
•    Ndërmjetësime tregtare

Misioni
Misioni i kompanisë Opportunity & Co.  është ndërmjetësimi me në fokus konsulencën si instrument që i mundëson klientëve zgjidhje dhe asistencë profesionale me qëllim që të ofrohet një klimë e sigurt dhe me shërbime të plota biznesi dhe investimi.

Vizioni
Vizioni i Opportunity & Co. është këshillimi dhe asistenca e vazhdueshme për investimet e reja dhe bizneset ekzistuese, vendase dhe të huaja, për të lehtësuar mbarëvajtjen e shërbimeve të tyre si dhe rritjen e performancës dhe suksesit.
Opportunity & Co. ofron asistencën, bashkëpunimin dhe ndërmjetësimin  për çdo fushë dhe stad  të biznesit si në rastet kur dizajnon nga fillimi po ashtu edhe për zhvillimin dhe përmirësimin e nevojshëm të biznesit/investimit tuaj.
Ne ofrojmë shërbim të plotë, të sigurt dhe të shpejtë duke qënë partnerët tuaj drejt prosperitetit dhe suksesit.

 

Shërbimet tona

Konsulencë Financiare

Konsulencë Ligjore

IT & Inovacion

Manaxhim Burimesh Njerëzore

Konsulencë në fushën e emigracionit

 

Ne jemi të përkushtuar drejt rritjes së qëndrueshme

…duke përfshirë sektorët e biznesit, konsulencës, mjedisit social, manaxhimit dhe energjetikës.

ENGLISH

Opportunity & Co. was established in year 2021 and operates in Tirana, Albania. The company is designed to provide services and consulting, including some areas as follows, but is not limited to:

•    Financial Consulting (Balance sheet keeping/drafting, Representation and follow-up of problems in the Regional Tax Offices or in the General Directorate of Taxes, etc.)
•    Albanian and foreign investment consulting (Business Plans / Market Research / Start-Up consulting, etc.)
•    Human Resource Management
•    Legal consulting
•    Real Estate (sale-purchase of property, representation in legalization procedures (ALUIZNI), Representation and follow-up of cases in ATP (Property Treatment Agency), Applications and Follow-up of Mortgage Procedures, etc.)
•    Representation for administrative services (representation of business interests in relations with third parties through authorizations or attorney)
•     IT & Innovation
•    Drafting Documentation (Drafting and maintenance of institutional Correspondence, Drafting Contracts, Drafting Decisions of Governing Authorities, etc.)
•    Career consulting (education, professional trainings)
•    Import-Export of various goods
•    Translation Services
•    Services in the field of construction and reconstruction
•    Services in the field of hotel and tourism
•    Services in the field of agro-tourism and agro-industry
•    Investment consultancy in the food industry
•    Investment consulting in the field of energy (photovoltaic, wind, hydro, etc.)
•    Immigration consulting
•    Temporary management
•    Commercial intermediation

Mission
The mission of Opportunity & Co. is to intermediate with a focus on consulting as an instrument that provides clients with professional solutions and assistance in order to provide a safe investment climate with full services business.

Vision
The vision of Opportunity & Co. is advisory and ongoing assistance to new investments and existing businesses, domestic and foreign, to facilitate the progress of their services as well as increase their performance and success.

 

Our Services

Financial Consulting

Legal consulting

IT & Innovation

Human Resource Management

Immigration consulting

 

We are committed to sustainable growth 

… including the business sectors, consulting, social environment, management and energy sectors.

Shërbime

Konsulence financiare
Konsulence financiare
Konsulence per investime shqiptare dhe te huaja
Konsulence per investime shqiptare dhe te huaja
Manaxhim Burimesh Njerezore
Manaxhim Burimesh Njerezore
Konsulence Ligjore
Konsulence Ligjore
Real Estate
Real Estate
Perfaqesim per sherbime administrative
Perfaqesim per sherbime administrative
IT and Innovation
IT and Innovation
Hartim Dokumentacionesh
Hartim Dokumentacionesh
Konsulence karriere
Konsulence karriere
Import-Eksport mallrash te ndryshem
Import-Eksport mallrash te ndryshem
Sherbime perkthimi
Sherbime perkthimi
Sherbime ne fushen e ndertimit dhe rikonstruksionit
Sherbime ne fushen e ndertimit dhe rikonstruksionit
Sherbime ne fushen e hoteleri-turizem
Sherbime ne fushen e hoteleri-turizem
Sherbime ne fushen e agroturizmit dhe agroindustri
Sherbime ne fushen e agroturizmit dhe agroindustri
Konsulence per investime ne industrine e mallrave ushqimore
Konsulence per investime ne industrine e mallrave ushqimore
Konsulence per investime ne fushen e energjitikes
Konsulence per investime ne fushen e energjitikes
Menaxhim i perkohshem
Menaxhim i perkohshem
Ndermjetesime tregtare
Ndermjetesime tregtare