Secondary Adv

HSEM Albania

 

Përshkrimi

Shoqëria HEALTH SAFETY ENVIROMENT MANAGEMENT vjen në Shqipëri si sinonim i shoqërisë Italiane ZETA Vu S.r.l , me të njëjtat shërbime në lloj , dhe në cilësi. Profesionalizmi i lartë I vene ne sherbim te funksioneve, si rezultat i përvojës së gjerë fituar gjatë viteve në secilin nga sektorët dhe një shkallë të lartë të ekspertizës që e dallon burimet e brendshme dhe të jashtme, na lejon te permbushim kërkesat në rritje të tregut të biznesit në cilësinë e shërbimeve të ofruara. Natyra multidisiplinare e ndërhyrjeve tona profesionale synon rritjen e vlerës objektive të klientit, nëpërmjet forcimit të kapacitetit të saj organizativ dhe financiar.

 

MISIONI
Të ofrojë shërbime dhe ekspertizë për ndërmarrjet dhe administratat publike në mënyrë që të rriten aftësitë e brendshme dhe të planifikojnë mundësi të reja zhvillimi.

 

VIZIONI
Aftësi organizative për të gjeneruar zgjidhje dhe arritje të reja. Konkurrence në aspektin e kostos, fleksibilitetit, nivel te larte  performance dhe cilësise. Aftesine përpunuese të zgjidhjeve të integruara dhe konsultime specifike. Zbatimi i metodologjive, i adaptuar për secilën teknikë dhe mjetet  e punes sipas secilit klient.

 

VLERAT
Te jete ne lartesine e pritur dhe kerkuar nga klienti.  Te rrise pergjegjesine dhe vlerat e veta.  Promovimi dhe respekt për individët.

Çfarë ofron

ZONA A
FORMIM SPECIFIK PËR: “PERSONI I NGARKUAR PËRGJEGJËS PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË” ; “PËRFAQËSUESI I PUNËMARRËSVE PËR SIGURINË” ; “NDIHMËN E PARË” dhe “MENAXHIMIN E EMERGJENCAVE” me lëshimin e çertifikatës përkatëse.

• Trajnim për Punëdhënësin – “Personi i Ngarkuar Përgjegjës për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë” për Rriskun e Lartë siç është parashikuar në Ligjin 10 237 dt 18/02/2010 , neni 5, pika 15; neni 7 , pika 2,C ; pika 3;pika 4 ,
• Trajnim per Koordinatorin e Sigurise (VKM nr 312 dt.05/05/2010, neni 4, neni5,neni 10)
• Trajnim për “Menaxherin e Sigurisë dhe Shendetin në Punë”
• Trajnimi për Përfaqësuesin e Punëtorëve për Sigurinë, (siç është parashikuar në Ligjin 10 237 dt 18/02/2010 , neni 5, pika 14 ; neni 19)
• Trajnim për Personin Përgjegjës për Rrezikun Elektrik (VKM. nr. 312 dt 05/05/2010 aneksi IV)
• Trajnimi i Ndihmës së Parë , (siç është parashikuar në Ligjin 10 237 dt 18/02/2010 , neni 8)
• Trajnimi për Menaxhimin e Emergjencave, siç është parashikuar në Ligjin 10 237 dt 18/02/2010

ZONA B
TRAJNIM SPECIFIK PËR PUNËTORËT me lëshimin e çertifikatës përkatëse.

• Trajnim për punëtorët në montimit / çmontimi / transformimi i skelave (sipas V.K.M 312 dt 05/05/2010 aneksi IV, seksioni II , pika 5;6)
• Trajnim për punonjësin përgjegjës sipas V.K.M 312 dt 05/05/2010 aneksi IV, seksioni II,pika 7
• Trajnim dhe formim të punonjësve të caktuar për të punuar në lartësi , dhe përdorimi i P.M.I –ve për mbrojtjen nga rënia nga lartësia (sipas V.K.M 312 dt 05/05/2010 aneksi IV, seksioni II,pika 7)
• Trajnim dhe formim për punëtorët për rrezikun e ekspozimit ndaj zhurmës , dhe përdorimi P.M.I –ve për mbrojtjen e dëgjimit (sipas VKM nr.842, dt. 03/12/2014)
• Trajnim për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e platformave lëvizëse për punë në lartësi,që veprojnë me dhe pa stabilizues (sipas V.K.M 312 dt 05/05/2010 aneksi IV, seksioni II,pika 7)
• Trajnim për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Autovinç dhe Vinç mbi Kamjon (sipas V.K.M 312 dt 05/05/2010 aneksi IV, seksioni II,pika 8)
• Trajnim për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Vinç Kulle (sipas V.K.M 312 dt 05/05/2010 aneksi IV, seksioni II,pika 9)
• Trajnim për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e ngarkuesëve ballor vetëlëvizës (Foklift) (sipas V.K.M 312 dt 05/05/2010 aneksi IV, seksioni II,pika 7)
• Trajnim për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Vinçave të lëvizshëm (sipas V.K.M 312 dt 05/05/2010 aneksi IV, seksioni II,pika 8)
• Trajnim për kualifikimin e operatorëve për përdorimin e Makinerive per nderhyrje ne toke
(Earth Moving Machines E.M.M) “eskavator me kah hidraulik/fadroma/makina ngarkuese/pompe betoni (sipas V.K.M 312 dt 05/05/2010 aneksi IV, seksioni II,pika 8)

ZONA C
KONSULENCË DHE RREGULLORE Sipas L. 10 237 dt 18/02/2010.

Menaxhimi, përditësimi dhe integrimi, në raport me nevojat e biznesit, të Dokumentit të Vlerësimit të Riskut sipas L. 10 237 dt 18/02/2010 duke bashkengjitur vleresimin e risqeve specifike:
o Risku i lidhur me zhurmën në vendin e punës (VKM nr.842, dt. 03/12/2014)
o Risku i lidhur me dridhjen mekanike në vendin e punës (vkm nr.841, date 3.12.2014)
o Risku nga agjentët kimik (VKM nr.522, dt. 06/08/2014)
o Risku nga Paisjet e Punes (VKM nr.312,dt 05/05/2010)
o Risku nga atmosferat shpërthyese (VKM nr.384,dt.06/05/2015)
o Planin e Menaxhimit te emergjencave (VKM nr.312,dt.05/05/2010)
o Risku nga punët e krahut me ngarkesa, ngritja e ngarkesave gjate kryerjes se levizjes se perseritur (VKM nr.523,dt.06/08/2014)
o Risku nga punët e krahut me ngarkesa, ngritja e ngarkesave(VKM nr.523,dt.06/08/2014)
o Risku nga mbingarkesa biomekanike e pozicionimit të papërshtatshëm të trupit
o Risku nga stresi në vendin e punës (L. Nr. 10 237 dt.18/02/2010)

• Informimi i punëtorëve sipas L nr. 10 237 dt. 18/02/2010)
✓ Mjediset e punës
✓ Përdorimi i pajisjeve mbrojtëse individuale
✓ Sinjalistika e sigurisë dhe shëndetit në punë
✓ Punët e krahut me ngarkesa
✓ Nga pajisjet Ekran shfaqese
✓ Agjentët Fizikë
✓ Mbrojtja e punëtorëve ndaj risqeve lidhur me ekspozimin nga zhurmat gjatë aktivitetit të punës
✓ Mbrojtja e punëtorëve ndaj risqeve lidhur me ekspozimin e dridhjeve mekanike
✓ Mbrojtja e punëtorëve ndaj risqeve lidhur me ekspozimin e fushave elekromagnetike
✓ Mbrojtja e punëtorëve ndaj risqeve lidhur me ekspozimin e rrezatimive optike artificiale
✓ Mbrojtja nga agjentët kimikë
✓ Mbrojtja nga agjentët kancerogjene dhe mutagjene
✓ Mbrojta nga risqet e lidhura me ekpozimin ndaj amiantit
✓ Agjentet biologjikë
✓ Mbrojtja nga atmosferat shpërthyese

• Informimi i punëtoreve per Njoftimin, Hetimin , Regjistrimin dhe Rraportimin e Ngjarjeve dhe aksidenteve ne pune.(sipas Kreut V te L. Nr. 10 237 dt. 18/02/2010 dhe VKM nr. 312 dt. 05/05/2010 aneksi III);
• Rregjistri i dorezimit te PMI (Paisjet Mbrojtese Intividuale)
• Plani i menaxhimit të emergjencave, Menaxhimi i emergjencave dhe planit të evakuimit(L. Nr.10 237 dt. 18/02/2010)
• Plani operativ i sigurisë(VKM nr.312, date 5.5.2010 neni 2, shkronja j)
• Plani i sigurisë dhe koordinimi (VKM nr.312, date 5.5.2010, neni 11,aneksi VI, seksioni 1)
• Zgjedhja e personit përgjegjës për sigurinë.(VKM nr.107 dt.09/02/2011)

ZONA D
ASISTENCË PERIODIKE Ligji nr. 10 237 dt.18/02/2010

• Asistencë teknike-administrative në rast të inspektimeve nga organet mbikëqyrëse
• Asistencë teknike-administrative gjatë azhornimit legjislativ dhe rregullator
• Asistencë teknike dhe administrative në rast të aksidenteve
• Asistencë teknike dhe administrative për mbledhjet e rregullta vjetore dhe të jashtëzakonshme

 

ZONA E
MBIKQYRJE SANITARE

Emërimi i mjekut kompetent, vlerësimi i përshtatshmërisë së punëtorëve, ekzaminimet periodike mjekësor

Katalogu

Katalog HSEM Albania

Certifikime

Me mbeshtetjen e Audituesve brenda dhe jashte kompanise, me suportin e disa enteve Certifikuese te akredituara e miratuara nga IAF dhe ACREDIA.

Video