Secondary Adv

GTS

 

Përshkrimi

Shoqëria GTS, ashtu si edhe shoqëria mëmë Sol, operon në sektorin e prodhimit, kërkimit të aplikuar dhe tregtimit të gazrave industriale të pastër (teknike) dhe mjekesorë, në sektorin e asistencës mjekësore, si edhe në atë të pajisjeve të ndryshme për përdorim spitalor. Produktet dhe shërbimet e shoqërise gjejnë përdorim në industrinë kimike, elektronike, siderurgjike, metalmekanike dhe ushqimore, në sektorin e mbrojtjes së mjedisit, të kërkimeve dhe në atë shëndetësor.

Çfarë ofron

Energji dhe industri e rëndë: Siderurgji, metallurgji, mekanike, kimike farmaceutike, elektronike, xhama dhe qeramike.Ne metallurgji GTS ofron zgjidhje teknologjike dhe impiante per: furrat(djegie me oksigjen te paster ne vend te ajrit),ne proceset metallurgjike ploteson nevojat themelore te ketyre kompanive.Keto nevoja mund ti grupojme ne 3 fjale, energji cilesi dhe ambient.


Industria agroushqimore: Ftohje dhe ngrirje kriogjenike, trasportet frigoriferike, paketimi ne atmosfere te modifikuar, gazet ne industrine e pijeve, serat pasurimi me gaz karbonik,  kultivimi i peshkut.Duke rritur shume shpejtesine e ftohjes dhe ngrirjes(sistemi kriogjenike) arrihen rrezultate te larta te sigurise se higjenes toksikollogjike.nderpriten ndryshi- met organoleptike te produkteve ushqimore. Paketimi ne atmosfere te modifikuar konsiston ne zgjatjen e kohes se konservimit te produktit te fresket.duke mbajtur te pandryshuar karakteristikat origjinale.


Ekologji dhe ambienti: Trajtimi i ujrave te pijshem ,duke perdorur oksigjenin direkt ose indirekt si agjent oksidues ne impiantet e prodhimit te ujit te pijshem dhe rikarbonizimin e tij me ane te perdorimit te gazit karbonik. Trajtimi i ujrave te shkarkimeve duke perdorur oksigjen, ozon dhe gaz karbonik ne impiantet e depurifikimit.duke perdorur keto trajtime arrihen zgjdhje per nje seri problemesh.Me shume

 

Shërbime

Aksesore mjeksore per perkujdesje vetjake
Aksesore mjeksore per perkujdesje vetjake
Gaz per Ftohje dhe ngrirje kriogjenike
Gaz per Ftohje dhe ngrirje kriogjenike
Gaze medikale
Gaze medikale
Gaze per industrine e pijeve
Gaze per industrine e pijeve
Gaze per Elektronike
Gaze per Elektronike
Impiante te qenderzuara per gaze mjeksore
Impiante te qenderzuara per gaze mjeksore
Kultivimi i peshkut
Kultivimi i peshkut
Larje me Oksigjen
Larje me Oksigjen
Larje e dioksiduar toke e kontaminuar
Larje e dioksiduar toke e kontaminuar
Mekanike
Mekanike
Qelqi dhe qeramike
Qelqi dhe qeramike
Sideurgji
Sideurgji
Terapi Oksigjeni
Terapi Oksigjeni
Termoshkaterrim
Termoshkaterrim
Trajtimi i Ujerave
Trajtimi i Ujerave
Gaze industriale
Gaze industriale
Gaze per industrine e rende (prodhim, perpunim)
Gaze per industrine e rende (prodhim, perpunim)
Gaze per industrine kozmetike
Gaze per industrine kozmetike
Gaze per sektorin farmaceutik
Gaze per sektorin farmaceutik
Gaze ushqimore
Gaze ushqimore

Historiku

Shoqëria GTS “Gazra Teknike Shqiptare” Sh.p.k është themeluar ne vitin 1996. Është anëtare e grupit multinacional SOL S.p.A e cila është e pranishme në 21 vende të Evropës, Turqi dhe Indi.Kjo shoqëri ka një eksperiencë 17 vjecare në këtë fushë dhe bashkëpunon me shumë shoqëri të ndryshme shqiptare dhe të huaja, private apo shtetërore dhe arrin të mbulojë me efikasitet dhe sukses tregun Shqiptar.

Punë të kryera

Birra Kaon
Birra Kaon
Birra Norga
Birra Norga
QSUT
QSUT
Spitali Amerikan
Spitali Amerikan
Spitali Gjerman
Spitali Gjerman
Spitali Hygea
Spitali Hygea

Partnere

Sol GroupVivisol

Certifikime

ISO 9001:2015 - SISTEMEVE TË MENAXHIMIT TË CILËSISË

Familja ISO 9000 e sistemeve të menaxhimit të cilësisë është një grup standardesh që i ndihmon organizatat të sigurojnë që plotësojnë nevojat e klientit dhe palëve të tjera të interesit brenda kërkesave ligjore dhe rregullative në lidhje me një produkt ose shërbim.

 

ISO 45001:2018 - SHËNDETI DHE SIGURIA NË PUNË

Për organizatat që janë serioze në lidhje me përmirësimin e sigurisë së punonjësve, reduktimin e rreziqeve në vendin e punës dhe krijimin e kushteve më të mira e më të sigurta të punës, ekziston ISO 45001.

 

ISO 13485:2016 - PAJISJET MJEKËSORE, SISTEMET E MENAXHIMIT TË CILËSISË

ISO 13485:2016 specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të cilësisë ku një organizatë duhet të demonstrojë aftësinë e saj për të ofruar pajisje mjekësore dhe shërbime të lidhura me to që plotësojnë vazhdimisht kërkesat rregullatore të klientit dhe ato të aplikueshme.

 

ISO 14001:2015 - MENAXHIMI I MJEDISIT

Për kompanitë dhe organizatat e çdo lloji që kërkojnë mjete praktike për të menaxhuar përgjegjësitë e tyre mjedisore, ekziston familja ISO 14000.

 

ISO 17025:2017 - LABORATORË TESTIMI DHE KALIBRIMI

ISO/IEC 17025 u mundëson laboratorëve të demonstrojnë se funksionojnë me kompetencë dhe gjenerojnë rezultate të vlefshme, duke promovuar kështu besimin në punën e tyre si në nivel kombëtar ashtu edhe në mbarë botën.

 

ISO 22000: 2018 - MENAXHIMI I SIGURISË USHQIMORE

Cilado qoftë madhësia ose produkti i tyre, të gjithë prodhuesit e ushqimit kanë përgjegjësinë për të menaxhuar sigurinë e produkteve të tyre dhe mirëqenien e konsumatorëve të tyre. Kjo është arsyeja pse ekziston ISO 22000.

 

HACCP - HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS

 

Pikat Kritike të Kontrollit të Analizës së Rrezikut (HACCP) është një metodë e njohur ndërkombëtarisht për identifikimin dhe menaxhimin e rrezikut të lidhur me sigurinë ushqimore dhe, kur është thelbësore për një program aktiv të sigurisë ushqimore, mund t’u sigurojë klientëve tuaj, publikut dhe agjencive rregullatore që një program i sigurisë ushqimore është menaxhuar mirë.

Video