Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimie 4,6 dhe 8 kat me 2 kat parkim nentoke ne rrugen Musa Agolli | EISA shpk | 2023

Godine banimi dhe sherbimie 4,6 dhe 8 kat me 2 kat parkim nentoke ne rrugen Musa Agolli

 

Zhvillues dhe subjekt ndertues: EISA shpk
Leje ndertimi per objektin: Godine banimi dhe sherbimie 4,6 dhe 8 kat me 2 kat parkim nentoke
Adresa e realizimit te punimeve: Rruga Musa Agolli Njesia nr8
Afati kohor i kesaj leje eshte: 24 Muaj
Drejtues teknik: Ing. Elnar Lolja
Mbikqyres i punimeve: Ing. Besnik Meca
Arkitekt: Ark. Oltjon Luga

Me shume projekte ne Shqiperi