Secondary Adv

BOSHNJAKU B shpk

Adresa: Lagja Bishanake, Rruga Skenderbeu nr 8, prane karburant Bolv Oil, Zona kadastrale nr8532, Fier, Albania

Dergoji email
kompanise

 

Përshkrimi

Firma e Ndërtimit "Boshnjaku B" sh.p.k është një firmë që ka hyrë në tregun e ndërtimit me shumë sukses. Kjo firmë me kapacitetin e saj , por gjithashtu , edhe duke bashkëpunuar me Kompani të huaja dhe vendase ka hyrë në treg shumë fuqishëm, konkuruese dhe ka realizuar shumë objekte private dhe shtetërore. Ne u ofrojmë një shërbim cilësor të gjithë bashkëpunëtorëve nëpërmjet një stafi me eksperiencë dhe profesionalizëm të lartë. Qellimi i firmës tonë lidhet me cilësinë e lartë të punimeve dhe zbatimin e tyre në kohën e kërkuar nga klientët. 

Çfarë ofron

Boshnjaku B, investitor që prej vitit 2006 në fushën e ndërtimit të objekteve të ndryshme civile dhe industriale, private dhe shtetërore, social kulturore dhe agjensi për shitblerjen e këtyre ndërtimeve.


-Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirmbajtja e këtyre e punimeve, gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada etj, rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nëntoksore, ura e vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujësjellësa, gazsjellësa,vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë,  punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndërtim i impjanteve për prodhimin e energjise elektrike, ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linjat e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.


-Punime të inxhinierisë së mjedisit, punime për prishjen e ndërtimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe transportuese(ashensorë, shkallë lëvizese, transportues).


-Punime rifinitura të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese.

Impiante të sinjalistikës ndricuese të trafikut, sinjalistika rrugore  jondricuese ,barriera dhe mbrojtje rrugore.


-Ndërtim i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike, sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë. Shpime gjeologe-inxhinierike, puse dhe shpime për ujë. Ndërtim i godinate turistike bujqësore, landfilleve, stadiumeve si dhe cdo lloj ndërtim tjetër, rikonstruksion mirmbajtje apo restaurim i tyre. Prodhim material ndërtimi dhe tregtim i materialeve të ndërtimit.


-Shitblerje mjete automjete, makineri, kamiona etj. Studim dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të cdo lloji, hartim i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna.


-Hartim i raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, kryerjen e auditimit mjedisor, hartim i ekspertizave për probleme mjedisore dhe vlerësim i raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një auditimi.

Shërbime

Auditim mjedisor
Auditim mjedisor
Germime ne toke, hapje kanalesh
Germime ne toke, hapje kanalesh
Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut
Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut
Impjante industriale
Impjante industriale
Kanale ujites
Kanale ujites
Mjete transporti per ndertim
Mjete transporti per ndertim
Ndertim i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrim te tij.
Ndertim i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrim te tij.
Ndertim rrugesh, autostradash
Ndertim rrugesh, autostradash
Ndertim ujsjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje
Ndertim ujsjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje
Ndertim urash
Ndertim urash
Ndertime civile dhe industriale
Ndertime civile dhe industriale
Ndricim rrugor
Ndricim rrugor
Prishje ndertesash, godinash
Prishje ndertesash, godinash
Prodhim i materialeve te ndertimit
Prodhim i materialeve te ndertimit
Punime armature
Punime armature
Punime germimi ne toke
Punime germimi ne toke
Punime me makineri ndertimi
Punime me makineri ndertimi
Punime murature, suvatime
Punime murature, suvatime
Punime rifiniture te muratures
Punime rifiniture te muratures
Restaurim i monumenteve te trashegimise kulturore
Restaurim i monumenteve te trashegimise kulturore
Rifiniture me materiale druri,plastik,metalik,dhe xhami
Rifiniture me materiale druri,plastik,metalik,dhe xhami
Rikonstruksione rrugesh
Rikonstruksione rrugesh
Rikualifikim urban
Rikualifikim urban
Struktura metalike dhe druri
Struktura metalike dhe druri
Shpime pusesh dhe shpime per uje
Shpime pusesh dhe shpime per uje
Shtrime trotuaresh
Shtrime trotuaresh
Shtrime me pllaka guri
Shtrime me pllaka guri
Veshje fasadash
Veshje fasadash
Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile dhe industriale
Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile dhe industriale
Rikonstruksione godinash te vjetra
Rikonstruksione godinash te vjetra

Punë të kryera

BOSHNJAKU B shpk1493906506
BOSHNJAKU B shpk1493906526
BOSHNJAKU B shpk1493906543
BOSHNJAKU B shpk1493906557
BOSHNJAKU B shpk1493906578
BOSHNJAKU B shpk1493906599
BOSHNJAKU B shpk1493906617
BOSHNJAKU B shpk1493906629
BOSHNJAKU B shpk1493906639