Secondary Adv

BOSHNJAKU B shpk

Adresa: Lagja Bishanake, Rruga Skenderbeu nr 8, prane karburant Bolv Oil, Zona kadastrale nr8532, Fier, Albania

Dergoji email
kompanise

+355 68 90 99 009
Asistence mbi informacionin nga ACP

 

Përshkrimi

Firma e Ndertimit "Boshnjaku B" sh.p.k eshte nje Firme qe ka hyre ne tregun e ndertimit me shume sukses.Kjo firme me kapacitetin e saj , por gjithashtu , edhe duke bashkpunuar me Kompani te huaja dhe vendese Ka hyre ne trege shume Fuqishem dhe Konkurues dhe karealizuar shume objekte private dhe shteterore.

Çfarë ofron

Boshnjaku B ,investitor qe prej vitit 2006 ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile dhe industriale,private dhe shteterore,social kulturore dhe agjensi per shitblerjen e ketyre ndertimeve.

-Ndertimi,rikonstruksioni dhe mirmbajtja e tyre e punimeve germimi ne toke,ndertime civile dhe industriale,rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile dhe industriale,veshje fasada etj,rruge,autostrada,mbikalime,hekurudha,tramvai,metro,pista aeroportuale,punime nentoksore,ura e vepra arti,diga dhe tunele hidroteknike,ujsjellesa,gazsjellesa,vajsjellesa,vepra kullimi e vaditje,ndertime detare dhe punime thellimi ne uje,punime dhe mbrojtje lumore,sistemime hidraulike dhe bonifikime,ndertim i impjanteve per prodhimin e energjise elektrike,ndertime per nenstacionet,kabinat e transformatoreve,linjat e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise.

-Punime te inxhinierise se mjedisit,punime per prishjen e ndertimeve,impiante hidrosanitare,kuzhina,lavanteri,mirmbajtja e tyre,impiante ngritese dhe transportuese(ashensore,shkalle levizese,transportues).

-Punime rifinitura te muratures dhe te lidhura me to,rifiniture me materiale druri,plastik,metalik,dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese.
Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut,sinjalistika rrugore  jondricuese,barriera dhe mbrojtje rrugore.

-Ndertim i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane.Punime topogjeodezike,sistemet kunder zhurmes per infrastrukture. Shpime gjeologe-inxhinierike,puse dhe shpimeper uje.Ndertim i godinate turistike buqesore,landfilleve,stadiumeve si dhe cdo lloj ndertim tjeter,rikonstruksion mirmbajtje apo restaurim i tyre.Prodhim material ndertimi dhe tregtim i materialeve te ndertimit.

-Shitblerje mjete automjete,makineri,kamiona etj.Studim dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji,hartim i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena.

-Hartim i raporteve te vlersimit te ndikimit ne mjedis,kryerjen e auditimit mjedisor,hartim i ekspertizave per probleme mjedisore dhe vlersim i raporteve te vlersimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi.

Shërbime

Auditim mjedisor
Auditim mjedisor
Germime ne toke, hapje kanalesh
Germime ne toke, hapje kanalesh
Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut
Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut
Impjante industriale
Impjante industriale
Kanale ujites
Kanale ujites
Mjete transporti per ndertim
Mjete transporti per ndertim
Ndertim i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrim te tij.
Ndertim i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrim te tij.
Ndertim rrugesh, autostradash
Ndertim rrugesh, autostradash
Ndertim ujsjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje
Ndertim ujsjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje
Ndertim urash
Ndertim urash
Ndertime civile dhe industriale
Ndertime civile dhe industriale
Ndricim rrugor
Ndricim rrugor
Prishje ndertesash, godinash
Prishje ndertesash, godinash
Prodhim i materialeve te ndertimit
Prodhim i materialeve te ndertimit
Punime armature
Punime armature
Punime germimi ne toke
Punime germimi ne toke
Punime me makineri ndertimi
Punime me makineri ndertimi
Punime murature, suvatime
Punime murature, suvatime
Punime rifiniture te muratures
Punime rifiniture te muratures
Restaurim i monumenteve te trashegimise kulturore
Restaurim i monumenteve te trashegimise kulturore
Rifiniture me materiale druri,plastik,metalik,dhe xhami
Rifiniture me materiale druri,plastik,metalik,dhe xhami
Rikonstruksione rrugesh
Rikonstruksione rrugesh
Rikualifikim urban
Rikualifikim urban
Struktura metalike dhe druri
Struktura metalike dhe druri
Shpime pusesh dhe shpime per uje
Shpime pusesh dhe shpime per uje
Shtrime trotuaresh
Shtrime trotuaresh
Shtrime me pllaka guri
Shtrime me pllaka guri
Veshje fasadash
Veshje fasadash
Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile dhe industriale
Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile dhe industriale
Rikonstruksione godinash te vjetra
Rikonstruksione godinash te vjetra

Punë të kryera

BOSHNJAKU B shpk1493906506
BOSHNJAKU B shpk1493906526
BOSHNJAKU B shpk1493906543
BOSHNJAKU B shpk1493906557
BOSHNJAKU B shpk1493906578
BOSHNJAKU B shpk1493906599
BOSHNJAKU B shpk1493906617
BOSHNJAKU B shpk1493906629
BOSHNJAKU B shpk1493906639