Secondary Adv

Ixhem Parafabrikat

 

Përshkrimi

Ixhem është kompania lider për prodhimin e sistemeve parafabrikat në Shqipëri.Ixhem, për shkak të kërkesave gjithnjë e në rritje për këtë lloj sistem ndërtimi dhe cilësisë së shërbimit është një kompani që njeh vetëm rritje. Kështu, skuadra jonë përbëhet nga 30 punonjës të cilët janë trainuar brenda dhe jashtë vendit. Fabrika e prodhimit Ixhem shtrihet në një sipërfaqe prej 5500m2 ku është instaluar një impiant modern për prodhimin e betonit me kapacitet 80 m3 në or dhe me një magazinë 700 m2. Ixhem përdor teknologji bashkohore sipas standardeve europiane në prodhimin e elementëve parafabrikat të paranderur,duke filluar nga plintat parafabrikat,kollonat,trare të paranderur të llojeve dhe gjatësive të ndryshem,soleta të paranderura të llojeve të ndryshme.

Për më tepër Ixhem, përdor bazë të gjerë materialesh, ku përmendim inerte, çimento, çelik ndërtimi, kavo çeliku, adetivë për betone etj., të gjitha këto të cilësisë së lartë dhe pjesa me e madhe e importuar nga kompani që kanë emër në botë për këtë lloj tekenologjie. Veçanërisht në punimin e fasadave Ixhem përzgjedh materiale importi, kryesisht nga Europa, të cilat garantojnë ruajtjen për një kohë të gjatë të karakteristikave fizike dhe estetike të fasadës. Koha e realizimit dhe kontrolli i plotë i cilësisë dhe kostos janë krenaria e kompanisë sonë. Klientëve të Ixhem iu sigurohet nje shërbim i plotë që fillon që nga studimi i truallit, projekt-ideja, asistenca teknike për zgjidhjen optimale të modelit, projektimi, përzgjedhja e materialeve deri në dorëzimin e objektit të plotë. Projektimi i objekteve realizohet nga studioja e projektimit e Ing. Italian, Vicenso Silistrini.

 1. Studim fizibiliteti             

-Vleresim I cdo informacioni mbi zonen e ndertimit dhe perdorimi I tyre per projekt idene.
-Vleresim I I zones se ndertimit, perfshire studim gjeoteknik.
-Konsiderojme zgjedhje te ndryshme ne site te ndryshme ( ne raste kur klienti kerkon konsulence) .
-Analize e zgjidhjeve baze mbi kerkesat e klientit.

2. Projektim arkitektonik   

-Projekt arkitektonik I bazuar ne nevojat e klientit.
-Zgjedhja e elementeve parafabrikat qe do te perdoren ( ne baze te hapesires se drites te nevojshme per shperndarjen ne plan dhe lartesine e shfrytezueshme)
-Zgjedhje e kompozimit dhe materialitetit ne fasade.
-Plane, prerje, fasada.
-Interier I nderteses – ekstra ( ne baze te kerkeses se klientit)

3. Projektim inxhinierik      

-Analiza strukturore e elementeve parafabrikat.
-Projektim I elementeve parafabrikat nga zyra jone e projektimit e drejtuar nga ing. Vincenzo Silistrini.

4. Prodhim                           

-Prodhim I elementeve ne baze te projektit inxhinierik.
-Cdo element eshte I prodhuar ne fabrike.
-Cdo element vendoset ne pisten perkatese ne baze te dimensionimit.
-Insertet vendosen ne cdo element duke ndjekur vizatiment strukturore.
-Kur elementet jane gati ( kur eshte arritur marka e betonit e shenuar ne projektin strukturor) ngrihen nga pista.
-Cdo element siglohet ( ne baze te projektit dhe nr. te elementit) dhe me pas pozicionohet ne zonen e stokazhit.

5. Transport                          

-Elementet qe do te transportohen ne kantierin e ndertimit, perzgjidhen nga zona e stokazhit ne baze te nje studimi te meparshem ( ne baze te rradhes se montimit)
-Elementet e perfunduara transportohen me trailer ne vendndodhjen perfundimtare.

6. Montim                              

-Elementet montohen ne vend nga grupi jone I montimit.
-Cdo element lidhet me tjerin me ane te inserteve.

7. Punime finiture                 

-Punimet e finitures jane punimet e fundit perpara dorezimit te objektit. Ato perfshijne pastrimin e fugave ndermjet paneleve, silikonimin e tyre, punime rregulluese etj.

8. Dorezim i objektit             

-Godina parafabrikat eshte gati per perdorim!

Çfarë ofron

Përse të zgjidhni I.XH.E.M shpk:
•    Ne kemi eksperiencë shumë vjeçare në treg dhe marrim me seriozitet çdo projekt të vogël apo të madh.
•    Përdorim teknologji italiane, standarde europiane në ndërtim si dhe materiale të përzgjedhura importi.
•    Me ndërtesat parafabrikat ju keni kontroll të plotë mbi kostot, kohën e ndërtimit dhe cilësinë.
•    Ne ofrojmë zgjidhje të plotë, ndërtesë me çelësa në dorë.
•    Ne ofrojmë garanci shumë vjeçare për produktet tona.


Magazina
Fillimisht ndërtimet me sistemin parafabrikat lindën si nevojë për ndërtesa në hapësira të mëdha dhe me kosto të ulët. Sistemet parafabrikat janë shumë të përshtatshme për këtë lloj ndërtimesh. Aty mund të montohen vinça që bëjnë zhvendosjen e mallit me shumë lehtësi. Ixhem ka realizuar shumë objekte të tilla në Shqipëri. Ndërtimet e Ixhem përmbushin të gjitha kërkesat specifike të klientit në varësi të qëllimit të magazinimit. Avantazhet e sistemit parafabrikat për këtë tip ndërtesash janë:
•    Me shumë hapësira të brendshme ku levizen lehtesisht makineritë dhe materialet
•    Mundësi magazinimi në sasira të mëdha
•    Të larta
•    Dyer të larta dhe të automatizuara
•    Të ndriçuara mirë
•    Me izolim të mirë ndaj kushteve atmosferike
•    Rezistente në kohë


Ndertesa tregtare
Sistemet e ndërtimit parafabrikat përdoren gjerësisht për ndërtesat tregtare, kjo për shkak të karakteristikave të veçanta, kostos së ndërtimit, fleksibilitetit në hapësira si dhe kohës së shpejtë të ndërtimit. Ixhem garanton që ndërtimi për këto të lloje ndërtesash të ketë :
•    Ndarje të hapësirave dhe shfrytëzim maksimal i tyre
•    Hapërsira të përshtatshme me kushte magazinimi malli
•    Lëvizje të lirë të njerëzve dhe makinerive
•    Izolimi i mirë ndaj kushteve atmosferike
•    Krijimin e hapësirave të përshtatshme për parkimet
•    Fasadë estetike me jetëgjatësi maksimale


Ndertesa Industriale
Ndërtimi me sistemin parafabrikat, po përhapet gjthmonë e më shumë  në Shqipërisi një metodë e përshtatshme për shumë objekte biznesi. Një nga këto objekte janë dhe ndërtesat  të përshtatshme për operimin e ndërrmarrjeve industriale, si fabrika të ndryshme të prodhimit dhe përpunimit . Ndërtesat industriale të realizuar nga Ixhem, janë rezultat i kombinimit të teknologjisë më të fundit në fushën e parafabrikat dhe profesionalizmit të treguar në çdo pjesë të projektit.
Sistemi parafabrikat është i përshtatshëm për ndërtesat industriale sepse realizohen ndërtesa:
•    Me imazh të përshtatshëm për llojin e biznesit
•    Të qendrueshme dhe të sigurta
•    Lehtësisht të përshtatshme me projektet
•    Me shumë hapësira të brendshme ku levizen lehtesisht makineritë dhe materialet
•    Të ndriçuara mirë
•    Me izolim të mirë
•    Rezistente në kohë

Koncepti I parafabrikatit                                     

Koncepti I struktures parafabrikat lind nga modularizimi I nje strukture, elementet perberese te se ciles jane te standartizuara dhe te prodhura ne pista ne fabrike ( jo ne vendnodhjen perfundimtare te objektit) dhe me pas te transportuara dhe te montuara ne sheshin e ndertimit.

Koncepti I prodhimit te elementeve parafabrikat   

Elementet parafabrikat prodhohen ne fabrike dhe me pas transportohen ne sheshin e ndertimit.
Prodhimi ne fabrike lejon rritjen e eficenses dhe nje kontroll cilesie me te larte.
Perdorimi I formave me cilesi te larte ( pistave te prodhimit) lejon nje kontroll te larte te cilesise se siperfaqes se perfunduar.
Format metalike kane qendrueshmeri te larte, sistem vibrimi te inkorporuar dhe perdoren shume here duke eliminuar keshtu koston e formave te derdhura ne vend ( ne ndertimet civile).
Elementet strukturore horizontale kane ne brendesine e tyre kavo perforcuese ( pre tensionimi) qe sjellin nje rritje te eficenses dhe qendrushmerise se struktures.

Koncepti I montimit te elementeve parafabrikat    

Ne kantierin e ndertimit, elementet e parafabrikuara ngrihen me vinc dhe montohen me inserte specifike.
E krahasuar me ndertimin civil, elementet e parafabrikuara shpejtojne kohe dhe nuk varen nga kushtet e motit.Avantazhet                                                                   

Kursim në kosto, materiale, kohë dhe fuqi punëtore.
Karpenteria dhe skelat nuk janë të nevojshme.
Instalimi i gjithë impianteve dhe finiturave mund të bëhet menjëherë.
Procesi si i prodhimit dhe i montimit është i pavarur nga moti.
Komponentet e prodhuar mbikëqyren të gjitha nga afër çka garanton cilësinë.
Garanton një punë të pastër dhe të thatë në vend (kantier).
Ofron mundësinë e ndryshimeve dhe ripërdorimit të elementëve.
Arrihen lehtësisht format e sakta, përmasat dhe konturet e rregullta.
Saktësi të lartë dhe në parafabrikimin e seksioneve të holla dhe komplekse.
Falë modularitetit ofrojne mundësinë për të akomoduar kërkesat e zgjerimit në të ardhmen.
Zëvëndësimi lehtësisht i pjesëve në raste dëmtimi gjatë kohës së përdorimit
Zvogelim I impaktit negativ ne mjedis.

Shërbime

Sisteme Diamant
Sisteme Diamant
Magazina
Magazina
Veshje Fasade
Veshje Fasade
Ndertim i zyrave
Ndertim i zyrave
Element Parafabrikate
Element Parafabrikate
Kabina Elektrike
Kabina Elektrike
Ndertesa Industriale
Ndertesa Industriale
Ndertesa Biznesi
Ndertesa Biznesi
Struktura parafabrikat
Struktura parafabrikat
Strukture shumekateshe
Strukture shumekateshe
Objekte infrastrukturore
Objekte infrastrukturore
Objekte blegtorale
Objekte blegtorale
Objekte tregtare, sherbimesh, zyrash
Objekte tregtare, sherbimesh, zyrash
Objekte prodhimi industrial
Objekte prodhimi industrial
Objekte magazinimi
Objekte magazinimi
Kabina parafabrikat
Kabina parafabrikat
Mbulesa V parafabrikat
Mbulesa V parafabrikat
Mbulese diamant parafabrikat
Mbulese diamant parafabrikat
Mbulese dopio pendence parafabrikat
Mbulese dopio pendence parafabrikat
Mbulese e sheshte parafabrikat
Mbulese e sheshte parafabrikat
Kapanone parafabrikate
Kapanone parafabrikate
Konstruksione parafabrikate ne beton te armuar
Konstruksione parafabrikate ne beton te armuar
Ndertime parafabrikate
Ndertime parafabrikate
Panele te parafabrikuar
Panele te parafabrikuar
Zbatim Projektesh me parafabrikate
Zbatim Projektesh me parafabrikate

Historiku

Ixhem Parafabrikat është krijuar në vitin 2008 dhe është rezulat i eksperiencës shumë vjeçare të themeluesve të saj në komanitë më në zë të prodhimit parafabrikat në Itali. Kjo eksperiencë dhe linja teknologjike italiane, është përshtatur më së miri me kërkesat e tregut shqiptar. Ixhem parafabrikat është lider në këtë sektor përsa i përket llojshmërisë së elementeve që prodhon me teknologjinë e paranderjes. Gjatë këtyre viteve, Ixhem me profesionalizmin e treguar ka arritur të përfundojë shumë projekte të mëdha e të vogla, në përputhje të plotë me kërkesat e klientit në lidhje me cilësinë e punive, kohën e realizimit dhe buxhetit të përcaktuar.

Punë të kryera

Volvo
Volvo
Vertigo
Vertigo
Vaso Trans
Vaso Trans
Salillari
Salillari
Renault
Renault
Rear
Rear
OBM 123
OBM 123
OBM 4
OBM 4
Mektrin
Mektrin
Medicamenta
Medicamenta
IMI Farma
IMI Farma
IDK
IDK
Confort
Confort
Atlantic 3
Atlantic 3
Albamer sh.p.k
Albamer sh.p.k
Kompania e tregtimit te automjeteve Altmeg
Kompania e tregtimit te automjeteve Altmeg
Kompania italiane ne Shqiperi Barbier`s Goma
Kompania italiane ne Shqiperi Barbier`s Goma
Mall of Albania
Mall of Albania
Ndertimi i objektit Salillari shpk
Ndertimi i objektit Salillari shpk
Objekti  i Laurus shpk, Shkoder
Objekti i Laurus shpk, Shkoder
Objekti me i ri per Dekoll shpk
Objekti me i ri per Dekoll shpk
Objekti per Dekoll sh.p.k
Objekti per Dekoll sh.p.k
Samone shpk
Samone shpk
Showroom-i i Jaguar dhe Land Rover Shqiperi
Showroom-i i Jaguar dhe Land Rover Shqiperi
A-M sh.p.k
A-M sh.p.k
Dekoll sh.p.k
Dekoll sh.p.k
Denim Factory
Denim Factory
Marketing and Distribution Objekti A
Marketing and Distribution Objekti A
Mileniumi i Ri
Mileniumi i Ri
Raili Zanussi
Raili Zanussi
Saliko-Trans
Saliko-Trans
Showroomit i Ri te DAF ne Mal te Zi
Showroomit i Ri te DAF ne Mal te Zi
Tirana Industrial Park
Tirana Industrial Park
Montimin Ure
Montimin Ure
Ndertimi i Nyjes se Kolshit
Ndertimi i Nyjes se Kolshit
Selia e re Services HO-RE-CA
Selia e re Services HO-RE-CA
Shala Trans
Shala Trans
YURA Corporation
YURA Corporation
Autovinca Durresi shpk
Autovinca Durresi shpk
Mobileri Tirana
Mobileri Tirana
Teuta Durres
Teuta Durres
Ura e Paskuqanit
Ura e Paskuqanit
Ura Zerqanit, Bulqize
Ura Zerqanit, Bulqize
Magazine parafabrikat
Magazine parafabrikat
Ndertese parafabrikat, Durres
Ndertese parafabrikat, Durres
Objekt Industrial, Endi Shpk
Objekt Industrial, Endi Shpk
Objekt magazinimi
Objekt magazinimi
Parafabrikat, Kraco
Parafabrikat, Kraco
Rikualifikimi Urban i Unazes se Re, Berat
Rikualifikimi Urban i Unazes se Re, Berat
Shtepi parafabrikat, Projektim nga Ixhem
Shtepi parafabrikat, Projektim nga Ixhem
Trare te paranderur parafabrikat, segmenti rrugor Unaza e madhe, Tirane
Trare te paranderur parafabrikat, segmenti rrugor Unaza e madhe, Tirane
Godine sherbimi me parafabrikat
Godine sherbimi me parafabrikat
Kapanon industrial, Ndertim parafabrikat
Kapanon industrial, Ndertim parafabrikat
SO CART shpk
SO CART shpk
TOP OIL shpk
TOP OIL shpk
Zbatim projekti parabrikat nga Ixhem
Zbatim projekti parabrikat nga Ixhem

Klientet

Video