Secondary Adv

Qendra e Monitorimit te Mjedisit (QMM)

 

Përshkrimi

Qëndra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) është një kompani lider që ofron konsulencë dhe shërbime në fushën e mjedisit, certifikimeve të cilësisë, sigurisë në punë, DDD etj. QMM është e pajisur me një laborator të akredituar sipas ISO 17025:2005 nga DPA për kryerjen e provave të parametrave mjedisorë të kërkuara nga legjislacioni shqiptar . Ekspertët e QMM-së kanë punuar me kompanitë dhe projektet kryesore në vend për monitorimin dhe konsulenca të ndryshme mjedisore. 

Gjatë këtyre viteve, QMM ka kryer monitorimin e vazhdueshëm të mjedisit për shkarkimet industriale ku përfshihen monitorimet dhe analizimi i ujrave të shkarkimit nga proceset teknologjike, të ajrit dhe zhurmave. Për më tepër QMM ka marrë pjesë në projekte të ndryshme duke kryer analizimin e parametrave të cilësisë së ujrave sipërfaqësore të lumenjve, liqeneve dhe ujit të detit. Kompania është e fokusuar gjithashtu dhe në shërbimin e dezinfektimit, deratizimit, dhe dezinsektimit (D.D.D). Kompania është e pajisur me Certifikata të standarteve me të larta të miratuara nga Bashkimi Europian ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, ISO 17025:2005 dhe OHSAS 18001: 2007.

Çfarë ofron

1 - Shërbime dhe Konsulencë Mjedisore

- Vlerësim i ndikimit në mjedis dhe social

- Vlerësim Strategjik Mjedisor (VSM)

- Përgatitje të dokumentacionit teknik dhe ndjekje të procedurës ligjore për Leje Mjedisore (Tipi A dhe B)

- Përgatitje dokumentacioni për licencë 3.2.b

- Due diligence mjedisore

- Vlerësim të riskut mjedisor

- Regjistër për shkarkimin dhe transferimin e ndotësve mjedisor (RRSHTN)

- Auditim mjedisor

- Plotësim të kërkesave të lejes mjedisore dhe të urdhërit nr.77 datë 2.7.2020

- Plane menaxhimi mjedisor për aktivitete industriale dhe ndërtimore infrastrukturore.

- Asistencë dhe konsulencë teknike gjatë inspektimeve në subjekt

- Konsulencë për përmirësim të shkarkimeve mjedisore

- Plane rehabilitimi mjedisore

- Audim të energjisë

- Modelim i shpërndarjes së ndotjes atmosferike dhe të zhurmës

- Monitorim mjedisor i shkarkimeve në mjedis nga aktivitete industriale dhe ndërtimore

- Konsulencë në fushën e mjedisit për projekt propozime në të gjitha fazat e projektit

 

2 - Menaxhim i mbetjeve

- Konsulencë për menaxhim të mbetjeve industriale (magazinim, transport, riciklim/asgjësim)

- Identifikim të kodeve të mbetjeve dhe analizim laboratorik i mbetjeve për kategorizim

- Transport të mbetjeve industriale dhe urbane (nëpërmjet rrjetit të kompanive të licencuara që bashkëpunojnë me QMM)

- Konsulencë, transport, magazinim dhe riciklim të mbetjeve ndërtimore

- Konsulencë për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme me operator të licensuar brenda dhe jashtë vendit

- Konsulencë, transport, asgjësim i mbetjeve spitalore

- Konsulencë dhe ndjekje të procedurës për asgjësim të mallrave ushqimore të skaduara dhe mallrave të tjerë që kërkohen të asgjësohen.

3 - Shërbime higjieno-sanitare dhe të DDD

- Ekspertizë higjieno-shëndetësore

- Dezinfektim

- Dezinsektim

- Deratizim

4 - Shëndeti dhe siguria në punë

QMM ofron pergatitjen e dokumentit të  Vleresimit të risqeve të kompanisë, instruktimin e punonjësve, projektin për mbrojtjen nga zjarri, Trajnim formues të stafit mbi Sigurinë dhe Shëndetin në punë, Mjeku i ndërmarrjes etj. QMM është e pajisur me licensat e nevojshme për kryerjen e këtij shërbimi.

 

5 - Testime dhe shërbime laboratorike

QMM eshte e pajisur me nje laborator te akredituar sipas standartit S SH ISO IEC 17025:2017. Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) kryen mostrime të ujërave sipas metodave bashkëkohore për matricat:

- Ujë sipërfaqësor (liqen, det, lum) duke përdorur pajisje ruttner për kampionim në thellësi të ndryshme

- Ujë nëntokësorë (nëpërmjet puseve të monitorimit)

- Ujë i shkarkimeve industriale

- Kontrolle të cilesisë së pajisjeve testuese me materiale dhe pajisje të certifikuara

 

6 - Furnizim të pajisjeve dhe materialeve laboratorike

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) ofron asistencë për ngritje laboratori fiziko-kimik dhe mikrobiologjik duke kryer shërbimin e plotë nga fillimi në fund.

 

7 - Trajnime dhe formim profesional

Qendra e Monitorimit te Mjeisit , ka për qëllim zhvillimin professional. Këtë arrin ta bëjë, përmes organizimit dhe mbajtjes së trajnimeve qoftë profesionle dhe ato të aftësive të buta.

 

8 - Shërbime inxhinierike, Projektim dhe supervision

Realizimi i studimeve të fizibilitetit mundësohet nga një skuadër profesionale inxhinierësh me eksperiencë, të cilët kanë prekur disa nga projektet më të suksesshme në sektorin e energjisë së qëndrueshme në rajon.

9 - Karta teknologjike

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) ofron përgatitje të kartës teknologjike për tipologji të ndryshme të industrisë si industria prodhuese ushqimore, fasoneri, përpunim i metaleve, etj.

 

10 - Shërbime juridike

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) ka zgjeruar gamën e shërbimeve duke asistuar klientët e saj edhe me sherbime juridike.

 

11 - Certifikime ISO

Qendra e Monitorimit të Mjedisit (QMM) ofron asistencë në implementimin e këtyre Sistemeve të Menaxhimit:

1) ISO 14001:2004 – Sistemi i Menaxhimi të mjedisit 

2) ISO 45001:2018 – Sistemi i Menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë 

3) ISO 50001:2011 – Sistemi i Menaxhimit të Energjisë

4) ISO 39001:2012 – Sistemi i Menaxhimit të sigurisë rrugore

5) PAS 99:2012 – Sistemi i Menaxhimit të integruar

6) ISO 27001:2013 – Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit 

7) ISO 3834-2:2005 – Kërkesat e cilësisë për saldimet e metaleve 

8) SA 8000:2014 – Përgjegjësia Sociale

9) ISO 13485:2012 – Sistemi i Menaxhimit për Pajisjet Mjekësore

10) ISO 29001:2003 – Sistemi i Menaxhimit të Naftës dhe gazit

11) ISO 14064-1:2006 – Sistemi i Menaxhimit të validimit të gazrave serrë

12) ISO 10002:2014 - Sistemi i Menaxhimit të Kënaqësisë së Klientit 

13) ISO 22301:2012 - Sistemi i Menaxhimit të Vazhdueshmërisë së Biznesit 

14) ISO 31000: 2009 - Sistemi i Menaxhimit të Riskut

15) ISO 28001;2007 - Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Zinxhirit Furnizues 

16) ISO 55001:2014 - Sistemi i Menaxhimit të Aseteve

17) ISO 37001:2016 - Sistemi i Menaxhimit të Antikorrupsionit dhe Mitmarrjes

Mund të asistojmë kompanitë edhe me këto shërbime të tjera:

1) Konsulencë teknike dhe certifikim HACCP, HACCP HALLALL, GLOBAL GAP, Good Agriculture Practice, Good Manufacturing practice.

2) Konsulencë teknike dhe asistencë për certifikimin e markes CE sipas Direktivave të EU, Factory production Control (FPC).

Përveç kësaj, QMM ofron çdo lloj konsulence dhe asistence për certifikimin e Produkteve, Personelit dhe Sistemeve Menaxhuese.

Shërbime

Monitorim Mjedisor
Monitorim Mjedisor
Modelim i shkarkimeve ne Mjedis dhe Zhurmave
Modelim i shkarkimeve ne Mjedis dhe Zhurmave
Menaxhim i mbetjeve
Menaxhim i mbetjeve
Mbrojtje nga zjarri
Mbrojtje nga zjarri
Laborator i akredituar
Laborator i akredituar
Konsulence Mjedisore
Konsulence Mjedisore
Inspektim me trup te akredituar per enet nen presion
Inspektim me trup te akredituar per enet nen presion
Plotesim i kushteve te lejes mjedisore
Plotesim i kushteve te lejes mjedisore
Certifikime ISO
Certifikime ISO
Auditim energjie
Auditim energjie
Shendeti dhe siguria ne pune
Shendeti dhe siguria ne pune
Supervizion per punime mjedisore
Supervizion per punime mjedisore
Sherbime dezinsektimi
Sherbime dezinsektimi
Sherbime dezinfektimi
Sherbime dezinfektimi
Sherbime deratizimi
Sherbime deratizimi
Testime dhe sherbime laboratorike
Testime dhe sherbime laboratorike
Furnizim me materiale laboratorike
Furnizim me materiale laboratorike
Karta teknologjike
Karta teknologjike
Sherbime inxhinierike
Sherbime inxhinierike
Trajnime dhe formim profesional
Trajnime dhe formim profesional
Konsulence ligjore
Konsulence ligjore

Katalogu

Katalog Qendra e Monitorimit te Mjedisit (QMM)
Katalog Qendra e Monitorimit te Mjedisit (QMM)
Katalog Qendra e Monitorimit te Mjedisit (QMM)

Punë të kryera

Autostrada Prishtine- Hani Elezit
Autostrada Prishtine- Hani Elezit
Autostrada Rreshen-Kalimash
Autostrada Rreshen-Kalimash
Dezinfektim Covid-19
Dezinfektim Covid-19
Hekurudha Tirane-Durres
Hekurudha Tirane-Durres
Matje ne oxhak per ndikimin mjedisor
Matje ne oxhak per ndikimin mjedisor
Monitorimi i mjediseve te brendshme ne fabrike
Monitorimi i mjediseve te brendshme ne fabrike
Monitorimi i shkarkimeve ne mjedis
Monitorimi i shkarkimeve ne mjedis
T.A.P (Monitorim mjedisor)
T.A.P (Monitorim mjedisor)
Dezinfektim i zyrave te Kontakt Shpk
Dezinfektim i zyrave te Kontakt Shpk
Dezinfektim ne fabrike prodhimi
Dezinfektim ne fabrike prodhimi
Matje parametrash mjedisore ne impiant
Matje parametrash mjedisore ne impiant
Proces monitorimi ne kantier ndertimi
Proces monitorimi ne kantier ndertimi
Prova te parametrave mjedisore
Prova te parametrave mjedisore
Analiza laboratorike per matjen e parametrave te tokes
Analiza laboratorike per matjen e parametrave te tokes
Auditim mjedisor ne kantier ndertimi
Auditim mjedisor ne kantier ndertimi
Kryerje provash per parametrat mjedisor
Kryerje provash per parametrat mjedisor
Monitorim dhe konsulence mjedisore per projekte ndertimi
Monitorim dhe konsulence mjedisore per projekte ndertimi
Monitorim i shkarkimeve teknologjike ne mjedis
Monitorim i shkarkimeve teknologjike ne mjedis
Supervizion per punime mjedisore
Supervizion per punime mjedisore
Vleresim ndikimi ne mjedis
Vleresim ndikimi ne mjedis
Autostrada Morine Merdare
Autostrada Morine Merdare
Trajnim per menaxhim mbetjesh, Colacem Albania
Trajnim per menaxhim mbetjesh, Colacem Albania
Trajnim profesional punonjesish
Trajnim profesional punonjesish
Trajnime stafi
Trajnime stafi

Klientet

Video

Certifikime

Teknologjia moderne, cilësia e punes, kujdesi dhe mbrojtja e mjedisit, siguria e punonjësve dhe përmbushja e kërkesave të klientëve, vërtetohen nga çertifikimet dhe standartet që mban aktualisht QMM.