Secondary Adv

H&E ENERGY

 

Përshkrimi

H&E ENERGY vepron në fushën e studimit, projektimit dhe ndërtimit të linjave të energjisë elektrike dhe nëntokësore, nënstacionit elektrik, kullave të telekomunikacionit dhe ndërtimit të godinave industriale dhe civile. Importi dhe Eksporti i Materialeve Elektrike dhe Makinave HV, MV dhe LV. H & E ENERGY  ofron ndërtim i impjanteve për prodhimin e energjise elektrike, ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linjat e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.H & E Energy me një staf shumë të kualifikuar ka arritur tashmë zbatimin e suksesshëm të shumë projekteve inxhinierike.

Çfarë ofron

Planifikimi dhe Përgatitjet për Projektet në Tensionin e Lartë, Tensionin e Mesëm, Tensionin e Ulët, Punët Civile dhe Telekomunikacionin. Furnizimi i pajisjeve elektrike për implementimin e projekteve. Panelet, Kutitë, Kabllot, Çela dhe Pajisjet Modulare. Ndërtimet dhe instalimet e linjave të energjisë, kullave të telekomunikimit. Ndërtime nënstacione elektrike, linja të tensionit të lartë, të ulet e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.

     Ndërtimi dhe montimi i linjave elektrike HV, MV, LV
     Ndërtimi dhe ngritja e nënstacioneve elektrike
     Dizajnimi i linjave të OH dhe nënstacioneve elektrike dhe telekomunikacion
     Ndërtime Civile Industriale

Shërbime

Furnizim me energji per nenstacione elektrike
Furnizim me energji per nenstacione elektrike
Instalime kabina elektrike
Instalime kabina elektrike
Montim ndertim shtylla, antena telekomunikacioni
Montim ndertim shtylla, antena telekomunikacioni
Ndertim ,montim, kulla telekomunikacioni
Ndertim ,montim, kulla telekomunikacioni
Ndertim civile, punime
Ndertim civile, punime
Ndertim dhe montim kabina elektrike
Ndertim dhe montim kabina elektrike
Ndertim industrial
Ndertim industrial
Ndertim kabina elektrike
Ndertim kabina elektrike
Ndertim linje ajrore elektrike
Ndertim linje ajrore elektrike
Ndertim linje elektrike tension i mesem dhe i ulet
Ndertim linje elektrike tension i mesem dhe i ulet
Ndertime dhe montime te linjave te Tensionit te Larte
Ndertime dhe montime te linjave te Tensionit te Larte
Prodhime bazamente shtyllash
Prodhime bazamente shtyllash
Prodhimin montim konstruksione metalike per Shtylla TL Antena
Prodhimin montim konstruksione metalike per Shtylla TL Antena
Punime elektrike ne linja tension i larte,mesem, ulet
Punime elektrike ne linja tension i larte,mesem, ulet
Punime, riparime nenstacione elektrike
Punime, riparime nenstacione elektrike
Rikonstruksion linje te tensionit te larte
Rikonstruksion linje te tensionit te larte
Rikonstruksion linje elektrike
Rikonstruksion linje elektrike
Riparim linje te tensionit te larte
Riparim linje te tensionit te larte
Spostime linje T.L, T.M. T.U
Spostime linje T.L, T.M. T.U
Stacione elektrike per shperndarje energjie
Stacione elektrike per shperndarje energjie
Transformatore per nenstacione
Transformatore per nenstacione
Zevendesim shtylle elektrike
Zevendesim shtylle elektrike
Rikonstruksion i kabinave elektrike
Rikonstruksion i kabinave elektrike
Prodhim shtylla metalike dhe ankera
Prodhim shtylla metalike dhe ankera
Rikonstruksion i nenstacioneve elektrike
Rikonstruksion i nenstacioneve elektrike

Punë të kryera

Instalime kabina elektrike
Instalime kabina elektrike
Ndertim kabina elektrike
Ndertim kabina elektrike
Ndertim linje elektrike tension i mesem dhe i ulet
Ndertim linje elektrike tension i mesem dhe i ulet
Prodhim bazamente shtyllash
Prodhim bazamente shtyllash
Punime, riparime nenstacione elektrike
Punime, riparime nenstacione elektrike
Rikonstruksion linje te tensionit te larte
Rikonstruksion linje te tensionit te larte
Ndertim kapanoni
Ndertim kapanoni
Shtylle telekomunikacioni
Shtylle telekomunikacioni
Transformatore per nenstacione elektrike
Transformatore per nenstacione elektrike

Certifikime

TÜV AUSTRIA Albania përfundoi me sukses çertifikimin e kompanisë “H & E Energy” sh.p.k në përputhje me kërkesat e standardeve ndërkombëtare ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dhe OHSAS 18001:2007.  H & E Energy, kompani ndërtimi i linjave elektrike dhe telekomunikacionit, u bë pjesë e portofolit të madh të TÜV AUSTRIA Albania.  Standardet e sistemit të menaxhimit ISO ndihmojnë organizatat të përmirësojnë performancën e tyre duke specifikuar hapa të përsëritura që organizatat zbatojnë në mënyrë të ndërgjegjshme për të arritur qëllimet dhe objektivat e tyre dhe për të krijuar një kulturë organizative që angazhohet në mënyrë reflektuese në një cikël të vazhdueshëm të vetëvlerësimit, korrigjimit dhe përmirësimit të operacioneve dhe proceset përmes rritjes së ndërgjegjësimit të punonjësve, udhëheqjes së menaxhimit dhe angazhimit.