Secondary Adv

ROYALCERT ALBANIA

 

Përshkrimi

RoyalCert International Registrars GbmH është trupë e pavarur audituese dhe certifikuese me bazë në Frankfurt, Gjermani e cila ushtron aktivitetin e saj në shumë shtete të botës sikurse edhe në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi etj.  RoyalCert International Registrars GbmH është akredituar nga agjencia gjermane e akreditimit DAkkS ( Deutsche Akkrediterungsstelle)   e cila bazohet në marrëveshjet shumëpalëshe me organizatat rajonale dhe ndërkombëtare të akreditimit siç janë  IAF ( International Accreditation Forum), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), EA (Europen Cooperation for Accreditation), etj. Duke e bërë trupën tonë një partner të besueshëm për klientët tanë. 

Çfarë ofron

RoyalCert International Registrars GbmH  përfaqësohet nga RoyalCert Albania në Shqipëri, Kosovë dhe Mal të Zi.

 

1.    Auditimi dhe certifikimi i sistemeve të ndryshme të menaxhimit :

a.    ISO 9001 : 2015 – Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë

b.    ISO 14001 : 2015 – Sistemi i Menaxhimit të Mjedisit

c.    ISO 22000 : 2018 – Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore 

d.    ISO 50001 : 2011 - Sistemi i Menaxhimit të Energjisë

e.    OHSAS 18001 : 2007 – ISO 45001 : 2018 – Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

f.     PAS 99 – Sistemi i Menaxhimit të Integruar

g.    ISO 39001  - Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë dhe Trafikut në Rrugë

h.    ISO 27001 : 2013 -  Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit

i.     ISO 26001 : 2010 – Sistemi i Menaxhimit të Përgjegjësisë Sociale

j.     ISO 20000-1 :  2005 – Sistemi i Menaxhimit të  teknologjisë së Informacionit

k.    HACCP – Sistemi i Monitorimit të Sigurisë Ushqimore

l.     BRC – Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore 

m.   GMP – Praktikat e Mira të Punës

 

2.    Certifikimi i produkteve
a.    HALAL
b.    CE Mark

 

3.    Trajnime, Kurse formimi profesional
a.    Siguria ushqimore dhe baza ligjore
b.    Auditor i brendshëm / Internal Auditor për Sistemet e Menaxhimit ISO (9001, 14001, 22000, 45001 etj)
c.    Auditor Kryesor / Lead Auditor për Sistemet e Menaxhimit ISO (9001, 14001, 22000, 45001 etj)

 

4.    Asistence dhe Konsulencë për Plane Biznesi
a.    Hartim planesh  biznesi
b.    Konsulencë për aplikim tek agjencitë financiare 

Shërbime

Sistemi i Menaxhimit te sigurise dhe trafikut ne rruge
Sistemi i Menaxhimit te sigurise dhe trafikut ne rruge
Sistemi i monitorimit te sigurise ushqimore
Sistemi i monitorimit te sigurise ushqimore
Certifikime ISO 27001  2013 -  per sistemin e menaxhimit te teknologjise se informacionit
Certifikime ISO 27001 2013 - per sistemin e menaxhimit te teknologjise se informacionit
Certifikime GMP per praktikat e mira te punes
Certifikime GMP per praktikat e mira te punes
Certifikata OHSAS 18001  2007 per sistemin e menaxhimit te sigurise dhe shendetit ne pune
Certifikata OHSAS 18001 2007 per sistemin e menaxhimit te sigurise dhe shendetit ne pune
Certifikata ISO 14001  2015 per sistemin e menaxhimit te mjedisit
Certifikata ISO 14001 2015 per sistemin e menaxhimit te mjedisit
Certifikata ISO 9001  2015 per sistemin e menaxhimit te cilesise
Certifikata ISO 9001 2015 per sistemin e menaxhimit te cilesise
Auditimi dhe certifikimi i sistemeve te menaxhimit
Auditimi dhe certifikimi i sistemeve te menaxhimit
Trajnime, Kurse Formimi Personal
Trajnime, Kurse Formimi Personal
Certifikata ISO 50001 per sistemin e menaxhimit te energjise
Certifikata ISO 50001 per sistemin e menaxhimit te energjise
Certifikata ISO 22000 per sistemin e menaxhimit te sigurise ushqimore
Certifikata ISO 22000 per sistemin e menaxhimit te sigurise ushqimore
Auditor Kryesor per sistemet e menaxhimit ISO (9001, 14001, 22000, 45001 etj)
Auditor Kryesor per sistemet e menaxhimit ISO (9001, 14001, 22000, 45001 etj)
Auditor i brendshem per sistemet e menaxhimit ISO (9001, 14001, 22000, 45001 etj)
Auditor i brendshem per sistemet e menaxhimit ISO (9001, 14001, 22000, 45001 etj)
Asistence dhe konsulence per plane biznesi
Asistence dhe konsulence per plane biznesi
 Certifikime ISO, Kompani certifikimesh
Certifikime ISO, Kompani certifikimesh

Video