Secondary Adv

ENERGY PLUS ALBANIA Sh.p.k.

 

Përshkrimi

ENERGY PLUS ALBANIA Sh.p.k. e themeluar më 7 shkurt 2014, është e kontrolluar nga firma italiane “Energy Plus Snc” me seli në Venecia, themeluesit e saj e ushtrojnë këtë aktivitet qysh nga gjysma e viti 1995. Mbi bazën e eksperiencave profesionale të konsoliduara e të kualifikuara, ENERGY PLUS ALBANIA Sh.p.k. është në gjendje të ndërhyje me efikasitet në të gjithë sektorët e “sigurimit global te aktiviteteve prodhuese dhe joprodhuese”. Ajo ka dhënë dhe jep konsulencë në fushën e sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës duke përpiluar në vite një numër të konsiderueshëm dokumentash të vlerësimit të risqeve. Në veçanti ajo jep konsulenca të specializuara dhe bën trajnimin me nivel të lartë të personelit punëmarrës dhe punëdhënës në lidhje me normativat ligjore e teknike, që disiplinojnë fushat e ndryshme prodhuese dhe joprodhuese.

 

(Për më shumë informacione mbi trajnimet: Klikoni këtu ose në foton më poshtë )

Çfarë ofron

ENERGY PLUS ALBANIA Sh.p.k. me seli në Tiranë, vë në dispozicion të kompanive dhe institucioneve “Ekspertin e Sigurisë”  me një gamë të gjërë shërbimesh profesionale në fushën e:

-Check-up në Kompani/Istitucione për verifikimin e zbatueshmerisë së legjislacionit në fuqi;
-Vlerësimi i rreziqeve dhe përpilimi i dokumentit të vlerësimit të rreziqeve në vëndet e punës;
-Vlerësimi i rreziqeve nga interferenca e aktiviteteve dhe përpilimi i dokumentit përkatës;
-Vlerësimi i riskut në aktivitete me ushqime.
-Konsulencë për mbajtjen të azhornuar të Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë, Mjedisit dhe Cilësisë (ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 22 000 etj);
-Raporti i Sigurise (Nderrmarrje me Rreziqe me incidence te madhe);
-Përgatitje e Projektit të mbrojtjes nga zjarri për t’ja paraqitur Komandës së Zjarrfikseve;
-Përpilimi dhe zbatimi i Planit të Emergjencës;
-Raporti vjetor i Konsulencës ADR;
-Përpilimi i Skedave të Sigurisë për produktet e rrezikshme;
-Konsulenca të tjera.

Aktiviteti i ENERGY PLUS ALBANIA Sh.p.k. është i përqëndruar në këta sektorë:

-Siguria dhe Shëndeti në punë (Ligji 10237 date 18 shkurt 2010: Marrja persiper nga ana e personelit tone te detyres se pergjegjesit te sherbimit te sigurisë në punë; Vlerësimi i rreziqeve në ambientet e punës; Parandalimi dhe Mbrojtja nga zjarri; Instruktimi dhe trajnimi i punëmarresve etj.) Ka të bejë me të gjitha ndërmarrjet dhe Institucionet. Hartim Projekti të Parandalimit dhe Mbrojtjes nga zjarri; Përpilimit të Dokumentave të Vlerësimt të Risqeve (DVR) dhe të Planit të Evakuimit;

-Kantierët e ndërtimit (VKM 312, date 05 Maj 2010): Koordinator i Sigurisë në kantier në fazën e realizimit të veprës etj. Ka të bejë me të gjitha ndërmarrjet e ndërtimit.

-Trajnimi i Punonjësve në fushen e sigurisë në punë, i Oficerit apo Përgjegjësit të shërbimit të sigurisë në punë, punëdhënësve etj (Në konformitet me Liçencën nr. LN 8413-08-2014 e lëshuar nga QKL-ja Tiranë;) Trajnimi i personelit ka të bëjë me të gjitha kompanitë dhe institucionet.

-Transportimi i Mallrave të Rrezikshme me rrugë tokësore(ADR), me rrugë detare (IMDG), me rrugë ajrore(IATA): Kryerja e detyrës së konsulentit ADR-IMDG-IATA. Ka të bejë me të gjitha ndërmarrjet e transportit dhe me ndërmarrjet nga të cilat nisen apo tek të cilat mbërrijne mallra të rrezikshme për transportin.

-Suportim i klientelës në përgatitjen e dokumentacionit për çertifikim ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 dhe Certifikimi nëpërmjet Entit Certifikator Anglez NQA) ka të bëjë me të gjitha ndërmarrjet dhe istitucionet.

-Mjedisi(Vendimet të Keshillit të Ministrave nr. 207 datë 09.05.2002 dhe nr. 513 datë 30.07.2004: Marrja e lejes nga Inspektoriati i Punës para fillimit të punës, përgatitja dhe paraqitja e dokumentacionit për miratim në Inspektoratin e Punës etj.) .) Ka të bëjë me të gjitha nderrmarjet.

-Siguria e ushqimit (Ligji nr 9863 date 28.01.2008) e cila ka të bëjë me Restorantet, Hotelet, Fabrikat ushqimore të të gjitha llojeve.

-Shërbime Teknike (Kolaudime të paisjeve ngritëse e transportuese, të enëve nën presion etj.) e cila ka të bëjë me të gjitha nderrmarjet që përdorin pajisje ngitese e transportuese si dhe enët nën pression.

 

Kurse Profesionale:

1-Kurs trajnimi profesional:“Koordinator sigurie në fazën e projektimit dhe zbatimit.

2-Kurs trajtimi profesional:“Përgjegjës i sigurisë dhe shëndetit në punë”

3-Kurs trajnimi profesional:“Përgjegjës i sigurisë dhe shëndetit në punë /HSE MANAGER”

4-Kurs trajnimi profesional:“Pajisjet mbrojtëse individuale”

5-Kurs trajnimi profesional:“Punime në hapësira të kufizuara”

6-Kurs trajnimi profesional:“Punime në lartësi”

7-Kurs trajnimi profesional:“Specialist skelerie”

8-Kurs trajnimi profesional:“Skuadra e ndihmës së parë mjeksore”

9-Kurs trajnimi profesional:“Për skuadrën e mbrojtjesnga zjarri”

10-Kurs trajnimi profesional:“Shofera Piruni”

Shërbime

Certifikim per sigurine ne pune HSE, Sigurim teknik
Certifikim per sigurine ne pune HSE, Sigurim teknik
Hartim dokumentacioni per planin e sigurise dhe koordinimit
Hartim dokumentacioni per planin e sigurise dhe koordinimit
Kolaudim i paisjeve ngritese dhe eneve nen presion
Kolaudim i paisjeve ngritese dhe eneve nen presion
Kompani per certifikim personeli, trajnim personeli
Kompani per certifikim personeli, trajnim personeli
Konsulence per transport ADR-IMDG-IATA
Konsulence per transport ADR-IMDG-IATA
Koordinator per sigurine ne kantiere ndertimi
Koordinator per sigurine ne kantiere ndertimi
Kurs profesional ne sektorin e ndertimit
Kurs profesional ne sektorin e ndertimit
Kurs profesional per anetaret e skuadres se ndihmes se pare
Kurs profesional per anetaret e skuadres se ndihmes se pare
Kurs profesional per koordinator sigurie ne fazen e zbatimit dhe te projektimit
Kurs profesional per koordinator sigurie ne fazen e zbatimit dhe te projektimit
Kurs profesional per punime ne hapesira te kufizuara
Kurs profesional per punime ne hapesira te kufizuara
Kurs profesional per specialist skelerie
Kurs profesional per specialist skelerie
Kurse formimi profesional per sigurine ne pune
Kurse formimi profesional per sigurine ne pune
Kurse kualifikimi per perdorimin e pajisjeve per sigurine ne pune
Kurse kualifikimi per perdorimin e pajisjeve per sigurine ne pune
Kurse profesionale per koordinator te sigurise ne pune
Kurse profesionale per koordinator te sigurise ne pune
Kurse profesionale per punimet ne lartesi
Kurse profesionale per punimet ne lartesi
Ofrim i eksperteve si mjek ndermarrje, pergjegjes sigurie etj
Ofrim i eksperteve si mjek ndermarrje, pergjegjes sigurie etj
Pergatitjen e dokumentacionit per certifikim ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Pergatitjen e dokumentacionit per certifikim ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Plan i menaxhimit te emergjencave dhe evakuimit
Plan i menaxhimit te emergjencave dhe evakuimit
Projekte per mbrojtjen nga zjarri, Skema evakuimi, Plane evakuimi
Projekte per mbrojtjen nga zjarri, Skema evakuimi, Plane evakuimi
Qender trajnimi certifikimi kursesh per sigurine ne pune
Qender trajnimi certifikimi kursesh per sigurine ne pune
Siguria dhe shendeti ne pune per kantieret e ndertimit
Siguria dhe shendeti ne pune per kantieret e ndertimit
Trajnim per pergjegjes i sigurise dhe shendetit ne pune
Trajnim per pergjegjes i sigurise dhe shendetit ne pune
Trajnim per menaxher i sigurise dhe shendetit
Trajnim per menaxher i sigurise dhe shendetit
Trajnim, certifikim per sigurine ne pune
Trajnim, certifikim per sigurine ne pune
Trajnime HSE per punonjes
Trajnime HSE per punonjes
Trajnime per punime ne lartesi
Trajnime per punime ne lartesi
Trajnime per sigurine ne pune
Trajnime per sigurine ne pune
Trajnim stafi per per emergjenca dhe evakuim
Trajnim stafi per per emergjenca dhe evakuim
Konsulence per Mjekun e Punes ne kompani
Konsulence per Mjekun e Punes ne kompani
Hartim dokumentash per vleresimin e rriskut
Hartim dokumentash per vleresimin e rriskut
Hartim projekti per parandalimin dhe mbrojtjen nga zjarri
Hartim projekti per parandalimin dhe mbrojtjen nga zjarri
Kolaudime te pajisjeve ngritese dhe transportuese
Kolaudime te pajisjeve ngritese dhe transportuese
Ofrim eksperti per sigurine ushqimore ne restorante, hotele
Ofrim eksperti per sigurine ushqimore ne restorante, hotele
Ofrim kontrolli per verifikimin e zbatueshmerise se legjislacionit
Ofrim kontrolli per verifikimin e zbatueshmerise se legjislacionit
Sherbime ne sektorin e transportimit te mallrave te rrezikshme
Sherbime ne sektorin e transportimit te mallrave te rrezikshme

Historiku

Eksperienca e themeluesve e ka zanafillën në gjysmën e dytë të vitit 1995 me frekuentimin e kurseve të para të kualifikimit  për ushtrimin e  figurës së Përgjegjësit  të Shërbimit të Parandalimit dhe të Mbrojtjes në fushën e sigurisë dhe shëndetit në vendet e punës. Që nga ai fillim, kompetencat e tyre kanë ardhur gjithnjë e më shumë duke u konsoliduar falë formimit të vazhdueshëm dhe impenjimit  të përditshëm në mbështetje të ndërmarrjeve dhe institucioneve për zbatimin e legjislacionit evropian dhe italian dhe të sistemeve të menaxhimit ISO 14001, BS OHSAS 18001 ecct,

 

jo vetëm në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë duke përfshirë dhe kantieret e ndërtimit, por edhe në fushën e parandalimit dhe mbrojtës nga zjarri, të mjedisit, d.m.th. të shkarkimit të mbetjeve në atmosfere dhe në ujërat rrjedhëse dhe të mbeturinave industriale dhe urbane; të sigurisë së ushqimit HACCP, të legjislacionit “Seveso” që ka të bëjë me ndërmarrjet me rreziqe incidentesh të mëdha; të legjislacionit lidhur me ambalazhimin dhe etiketimin e substancave të rrezikshme deri në aplikimin e Rregulloreve Evropiane CLP nr. 1272/2008 e REACH nr. 1907/2006. Ja përse “Energy Plus Albania” është në gjendje t’ju ofrojë konsulencë të kualifikuar.

Partnere

Alba-SkelaAlbstarALBtelecomALESIO-2014-shpkConcord-InvestmentEdil-alGener-2Kastrati-ConstructionKrienko-jeansKruja-CemNova-ConstructionTitan-Antea-CementTop-channelVodafone

Broshura dhe Licenca

Kliente & Partnere

Kompania ” Energy Plus Albania Sh.p.k. “ ka një eksperiencë të shkurtër në Shqipëri (ajo e ka filluar aktivitetin e saj në muajin shkurt 2014), por në të vërtetë themeluesit e saj (firma italiane qe e kontrollon atë “Energy Plus Snc”) kanë një eksperiencë pothuajse njëzetvjeçare në Itali. Në Shqipëri ka patur/vazhdon të ketë si klient: “Join Venture Dondi Kubota shpk” që është duke zbatuar projektin e përpunimit të ujërave të zeza të Tiranës, “Kaldaja”, Durrës, Gener 2, Fabrika e Çimentos në Fushë Krujë etj.

 

Në Itali ka patur/vazhdon të këtë si klient: firmat e shumëta në rajonet e Veneto-s, Friuli Venezia Giulia-s, Trentino Alto-Adige-s, Lombardise e Campania-s në sektorët e industrisë, ndërtimit, transportit, tregëtisë etj. dëshmojnë për reputacionin e saj. Disa nga klientët e saj në vite janë: Shkolla e Mesme Profesionale Edison-Volta, CO.MAT.LA Srl  që ka qënë e impenjuar në Projektin MOZE në Venecia, SIMAR SPA, Industria Chimica Scarmagnan Sas, Fintian Srl, ICB Spa, Risorse Energetiche Srl, Mimeko Srl, Vitruvio Srl, Kchimika Srl, Sudmetal Srl, MKM HOLZER Srl, Cuprum Srl, Burello Trasporti Srl, GS Servizi etj etj.

 

Aktiviteti i saj është i mbështetur edhe nga partnerë të tillë siç është Laboratori i Analizave Kimike -CHEMI-LAB Srl, i cili është i gatshëm ta përsërisë këtë eksperiencë edhe në Shqipëri. Mbështetje kanë dhënë dhe shumë firma të tjera siç është GAIA Ambiente srl, Studio de Ambrosio, Novamodet Srl etj  etj.

Kurse trajnimi

TRAJNIME PROFESIONALE NE FUSHEN E SIGURISE DHE SHENDETIT NE PUNE
CERTIFIKIM PROFESIONAL SIGURIE
-KURS PROFESIONAL PER KOORDINATOR SIGURIE NE FAZEN E ZBATIMIT DHE TE PROJEKTIMIT
-KURS PROFESIONAL PER PERGJEGJES I SIGURISE DHE SHENDETIT NE PUNE
-KURS PROFESIONAL PER MENAXHER I SIGURISE DHE SHENDETIT
-KURS PROFESIONAL PER NJOHJEN DHE PERDORIMIN E PAJISJE MBROJTESE INDIVIDUALE
-KURS PROFESIONAL PER PUNIME NE HAPSIRA TE KUFIZUARA
-KURS PROFESIONAL PER PUNIMET NE LARTESI
-KURS PROFESIONAL PER SPECIALIST SKELERIE
-KURS PROFESIONAL PER ANETARET E SKUADRES SE NDIHMES SE PARE


Kurset e trajnimit Energy Plus Albania i zhvillojmë mbi bazen e programeve të depozituara pranë QKL. Ajo është e pajisur me Licencen nr. LN-8413-08-2014 të lëshuar nga Qëndra Kombëtare e Licencimit dhe të miratuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqënies.

Trajnime për sigurinë në punë:
-Punime në lartesi në kantjeret e ndërtimit.
-Oficer Sigurie apo Pergjegjes i Shërbimit për Sigurinë dhe Shëndetit në punë.
-Koordinator per sigurine ne fazen e zbatimit në kantierë ndërtimi.
-Parandalimi dhe mbrojtja nga zjarri për anëtaret e skuadrës së emergjencës.
-Ndihma e parë.
-Paisjet Mbrojtëse Individuale(PMI).
-Pirunist
-Vinçier
-Punëtorët që fillojnë punë rishtas.
-Përdoruesit e ekraneve si kompjuter etj.
-Përfaqësuese të punëmarrësve –Keshilli i Sigurisë.
-Punëdhënësit dhe personat përgjegjës në organizimin e ndërmarrjes.
-Stress-in, burn out e Mobing-un.

Video