Secondary Adv

ATELIER 4

 

Përshkrimi

Atelier 4 është një studio arkitekture 360°, me vendodhje në Tiranë, Shqipëri. Me ekipin e arkitektëve dhe planifikuesve urbanë krijojnë hapësira të përjetshme, hapësira që janë të përshtatura për çdo specifikim, që klientët kërkojnë. Atelier 4 është një laborator idesh, ku kërkimi dhe zbatimet e tij praktike janë një pjesë integrale e punës. Aftësia për të eksperimentuar e kombinuar me ekspertizën e fortë në fusha të ndryshme e bën Atelier 4 të aftë t'i përgjigjet çdo sfide, të vjetër apo të re. Ky fokus reflektohet gjithashtu në zgjedhjen e një rrjeti të vendosur profesionistësh, me të cilët punon Atelier 4 në zhvillimin e projekteve të tij. Në këtë mënyrë, Atelier 4 mund të ndërthurë teknologjinë e tij në hartimin me një plan pune, që mbulon çdo fazë të një projekti: nga zhvillimi i konceptit, tek studimet e fizibilitetit; nga dizajni përfundimtar, tek plani i punës dhe realizimi i tij.

Me eksperiencë 18-vjeçare në fushën e projektimit arkitektonik, planifikimit urban, konsulencës, supervizimit dhe dizajnit të brendshëm,  Atelier 4 ofron një shërbim profesional. Kombinojnë studimet për disiplina të ndryshme për t'iu qasur projekteve në çdo këndvështrim. Ky proces rigoroz balancon nevojat e projektit me nevojat e klientit - duke ofruar zgjidhje, që zgjasin më shumë se stili ose tendenca.

Çfarë ofron

PROJEKTIME URBANE:

- Masterplane

- Rijetëzmi i hapësirave urbane

- Hartimi i Planeve të Detajuara Vendore

- Projektim peizazhi

 

PROJEKTIME ARKITEKTONIKE:

– Objekte banimi 

– Objekte industriale 

– Objekte turistike 

– Objekte komerciale 

– Objekte sportive 

– Qendra tregetare 

– Qendra komerciale 

– Qendra social kulturore 

– Objekte kulti 

– Objekte arsimore

– Objekte spitalore 

– Terminale 

– Vepra arti 

 

PROJEKTIME INXHINIERIKE:

- Projekte konstruktive objekte civile, industriale, turistike, prej beton/arme, strukturë metalike, konstruksione druri;

- Projekte të Furnizimit me ujë, instalime hidrosanitare, kolektor shkarkimi;

- Projekte Elektrike, rrjet elektrik, sisteme telefonike, citofonie, internet sistemet e alarmit, sistemet e detektimit të zjarrit, sisteme të automatizimit në industri dhe ndërtesa, sisteme komplekse të telekomunikacionit;

- Projekte Mekanike, impiante ngritesë dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse), sisteme të furnizimit me gaz, sisteme kondicionimi;

- Supervizime dhe mbikqyrje punimesh;

- Konsulencë teknike.

 

KONSULENCË LIGJORE NË NDËRTIM:

1. Konsulencë ligjore në ndërtim; 

2. Leje të nevojshme të lidhura me lejen e ndërtimit si Leje Mjedisore etj; 

3. Konsulencë ligjore për dokumentacionin e nevojshem për aplikimet në sistemin e-lejet; 

4. Aplikimet si dhe ndjekjen e procedurave për të gjitha kategorite e lejeve të ndërtimit në sistemin online e-albania (e-lejet) si vijon:

- Leje Zhvillimi;

- Leje për shtyrjen e afatit të lejes së ndërtimit; 

- Deklaratë paraprake për kryerje punimesh;

- Leje për ndryshimin e funksionit; 

- Certifikatë Përdorimi; 

- Leje ndërtimi për ndërtimi të ri, me sipërfaqe me të madhe se 250 m2;

- Leje ndërtimi për prishje ndërtimi ekzistues; 

- Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me sipërfaqe më të madhe se 250 m2;

- Leje për ndryshimin e subjektit zhvillues; 

- Leje ndërtimi për rikonstruksion pa ndryshim funksioni; 

- Leje për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit; 

- Njoftim për fillimin e punimeve;

- Njoftim për raportin e mbikqyrjes.

Shërbime

Masterplane
Masterplane
Rijetezim i hapesirave urbane
Rijetezim i hapesirave urbane
Hartimi i planeve te detajuara vendore
Hartimi i planeve te detajuara vendore
Projektim i objekteve spitalore
Projektim i objekteve spitalore
Projektim i objekteve kulturore
Projektim i objekteve kulturore
Projektim i objekteve rezidenciale
Projektim i objekteve rezidenciale
Projektim i objekteve sportive
Projektim i objekteve sportive
Projektimi i objekteve commerciale
Projektimi i objekteve commerciale
Projektimi i objekteve polifunksionale
Projektimi i objekteve polifunksionale
Projektimi i objekteve industriale
Projektimi i objekteve industriale
Projektimi i rikualifikimit te objekteve universitare
Projektimi i rikualifikimit te objekteve universitare
Projektim i objekteve arsimore
Projektim i objekteve arsimore
Projektim i objekteve te sherbimit, Gas Station
Projektim i objekteve te sherbimit, Gas Station
Projektim i objekteve tregetare, Showroom
Projektim i objekteve tregetare, Showroom
Projektimi i objekteve administrative
Projektimi i objekteve administrative
Projektim i komplekseve te banimit
Projektim i komplekseve te banimit
Projektim i komplekseve me banesa individuale
Projektim i komplekseve me banesa individuale
Projektim i banesave individuale
Projektim i banesave individuale
Projektim i komplekseve turistike
Projektim i komplekseve turistike
Projektim i objekteve akomoduese, Hoteleri
Projektim i objekteve akomoduese, Hoteleri
Projektimi i brendshem i restoranteve
Projektimi i brendshem i restoranteve
Projektim i brendshem i apartamenteve
Projektim i brendshem i apartamenteve
Projektim i brendshem i hapesirave administrative
Projektim i brendshem i hapesirave administrative
Projekti i brendshem i holleve, Ambjenteve pritese
Projekti i brendshem i holleve, Ambjenteve pritese

Punë të kryera

ATELIER 41684839649
ATELIER 41684839680
ATELIER 41684839696
ATELIER 41684839738
ATELIER 41684839762
ATELIER 41684839773
ATELIER 41684839786
ATELIER 41684839826
ATELIER 41684839856

Projekte

Pazari i Ri

 

Teatri ArTurbina 


 

TOB - Teatri i Operas dhe Baletit 


 

TID Vlora - Qendra Historike


UNICO Residence


 

Spitali Qëndror, QSUT

 

Millennium Garden, Tiranë

 

Rinas Airport Lounge

Animime