Secondary Adv

FAAS architects

 

Përshkrimi

FAAS eshte nje studio projektimi arkitektonik qe krijon hapesira jetese, pune dhe relaksi, te mbushura me energji jetike, qe nuk kerkojne dekorim artificial. Nepermjet projekteve tona, ne bartim mesazhin e nje transformimi cilesor te mjedisit, me ne qender njeriun. Filozofia jone qendron ne kuptimin e qarte te skenareve te perdorimit te hapesires, qasjen racionale ndaj arkitektures dhe menyren se si funksioni i sherben forms. Jemi ne kryqezimin e te menduarit inxhinjerik dhe natyres subjective te estetikes.


Aktivitet ne fushen e arkitektures, funksionimi i nje zyre arkitekturore dhe te gjitha aktivitetet e lidhura me arkitekturen dhe ndërtimin, veçanerisht:
Konceptimi, planifikimi, ekzekutimi i arkitekturës dhe modelimit te brendshem e të jashtem:

•    planifikimit urban
•    planifikimit lokal dhe rajonal
•    ndertim dhe revidim
•    aplikim per leje zhvillimi per ndertime si dhe artit ne ndertim.
•    Mbikqyrje profesionale e projektit te ndërtimit
•    ndjekje punimesh sipas projektit.
•    Projektim godina biznesesh, hotelesh, komplekseve turistike, rezidenciale, interior design, arredim urban e gjelberim, objekte sportive, salla sporti, ambjente rekreative, interiori per zyra, dyqane, apartamente.
•    Studio per asistencë dhe konsulence në projekte ndertimi, studio projektimi per kapanone industriale.
•    Vleresim i raporteve mjedisore.
•    Konsulencë inxhinierike.
•    Konsulence ligjore per leje zhvillimore.
•    Planifikim dhe projektim urban.
•    Projekte arkitektonike.
•    Projekte konstruksioni.
•    Projekte mekanike.
•    Projekte elektrike.
•    Projekte interieri.
•    Rilevime topografike.

Projektim-zbatim-ndertim te objekteve civile, industriale, bujqesore, blegtorale, ushtarake, turistike, kulturore, prodhime te ndryshme betoni armatura te ndryshme, punime restaurimi, rruge, kanalizime, hidrosanitare, ujesjelles, objekte social-kulturore, objekte te tjera, si shkolla etj.

Kryerje e studimeve dhe planifikimeve dhe arkitekturen e peisazheve, projekte per kopshte dhe parqe etj Ne vecanti 2 prodhimi dhe vizualizimi 3D.
Ekspertizë dhe këshilla, pune ne fushën e ruajtjes se monumenteve, studime fizibiliteti, aplikime ndërtimi, matje gjeometrike, ndërtime urbane, projekte si brenda dhe jashtë vendit.

 

Konsulencë, dhenie te këshillave ndërtimore per ndërtuesit, vizatim dhe hartim/dizajn te planeve te ndërtesave, mbikeqyrje të punimeve ndërtimore. Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin ne fuqi brenda dhe jashte vendit.

Çfarë ofron

•    PROJEKTIME URBANE
- Masterplane
- Konceptimi, planifikimi dhe ekzekutimi i arkitektures se planifikimit local dhe rajonal
- Hartimi i Planeve të Detajuara Vendore
- Projektim peizazhi

•    PROJEKTIME ARKITEKTONIKE
- Objekte banimi, industriale, turistike, komerciale, sportive
- Qendra tregetare, komerciale, social kulturore
- Objekte kulti, arsimore, spitalore
- Terminale
- Vepra arti

•    PROJEKTIME INXHINIERIKE
- Projekte konstruktive objekte civile, industriale, turistike, prej beton/arme, strukturë metalike, konstruksione druri;
- Projekte të Furnizimit me ujë, instalime hidrosanitare, kolektor shkarkimi;
- Projekte Elektrike, rrjet elektrik, sisteme telefonike, citofonie, internet sistemet e alarmit, sistemet e detektimit të zjarrit, sisteme të automatizimit në industri dhe ndërtesa, sisteme komplekse të telekomunikacionit;
- Projekte Mekanike, impiante ngritesë dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse), sisteme të furnizimit me gaz, sisteme kondicionimi;
- Supervizime dhe mbikqyrje punimesh;
- Konsulencë teknike.

Shërbime

Masterplane
Masterplane
Planifikime lokale dhe rajonale
Planifikime lokale dhe rajonale
Hartimi i Planeve te Detajuara Vendore
Hartimi i Planeve te Detajuara Vendore
Projektim peizazhi
Projektim peizazhi
Objekte banimi
Objekte banimi
Projektim kapanon industriale per fabrika dhe perpunim
Projektim kapanon industriale per fabrika dhe perpunim
Studio projektimi per kapanone industriale
Studio projektimi per kapanone industriale
Objekte turistike
Objekte turistike
Objekte sportive
Objekte sportive
Qendra komerciale dhe tregtare
Qendra komerciale dhe tregtare
Qendra social kulturore, Kulti, Arsimore
Qendra social kulturore, Kulti, Arsimore
Projektim i brendshem per klinika
Projektim i brendshem per klinika
Projektim i brendshem per qendra estetike, wellnes, SPA
Projektim i brendshem per qendra estetike, wellnes, SPA
Projektim qendra spitalore
Projektim qendra spitalore
Projektimi i komplekseve me banesa individuale
Projektimi i komplekseve me banesa individuale
Projektim banesa individuale
Projektim banesa individuale
Studio per asistence dhe konsulence ne projekte ndertimi
Studio per asistence dhe konsulence ne projekte ndertimi
Projektim i brendshem i apartamenteve
Projektim i brendshem i apartamenteve
Projektim i brendshem i vilave
Projektim i brendshem i vilave
Projektim i brendshem i bareve
Projektim i brendshem i bareve
Projektim i brendshem i restoranteve
Projektim i brendshem i restoranteve
Projektimi i brendshem i holleve, ambienteve pritese
Projektimi i brendshem i holleve, ambienteve pritese
Projektimi i brendshem i hoteleve
Projektimi i brendshem i hoteleve
Projekte konstruksioni, elektrike, mekanike
Projekte konstruksioni, elektrike, mekanike
Konsulence ligjore per leje zhvillimore
Konsulence ligjore per leje zhvillimore

Punë të kryera

Apartament AirBNB
Apartament AirBNB
Apartament Durres
Apartament Durres
Apartament Lezhe
Apartament Lezhe
Apartament Tirana
Apartament Tirana
Apartament Tirane
Apartament Tirane
Apartament
Apartament
Bar Restorant
Bar Restorant
Hotel Sarande
Hotel Sarande
JNK Lounge
JNK Lounge
Klinike Lezhe
Klinike Lezhe
Objekt 4 kate
Objekt 4 kate
Objekt Mezez, Tirane
Objekt Mezez, Tirane
Samuele shpk, Kapanon
Samuele shpk, Kapanon
Spitali i kafsheve
Spitali i kafsheve
Showroom Eduard
Showroom Eduard
Vila
Vila
Vile, USA
Vile, USA
Projektim vile Tirane
Projektim vile Tirane
Apartament ne Tirane
Apartament ne Tirane
Belles Villas
Belles Villas
Mangahook
Mangahook
Sako
Sako
Selaci Dental Studio
Selaci Dental Studio
Suko Organic
Suko Organic