Secondary Adv

Strukture parafabrikat shumekateshe, Ixhem Parafabrikat

Ixhem Parafabrikat

 Përshkrimi

Strukture parafabrikat shumekateshe

Në strukturat parafabrikat shumëkatëshe, plintat vendosen mbis shtresën e betonit të hedhur paraprakisht. Madhësia e tyre duhet të përcaktohet në bazë të karakteristikave të fortësisë dhe rrëshqitjes së terrenit.

Kollonat kanë në brendësi një tub shkarkimi pvc me dalje deri në 15 cm nga dyshemeja e përfunduar. Lidhja plintë-shtyllë realizohet duke hedhur një beton me karakteristika të përshtatshme strukturore, duke bërë që bashkimi i tyre të jetë perfekt. Lartësia e kollonave është e ndryshueshme.

 

Për dyshemetë midis kateve mund të përdorim pllaka të sheshta ose të nyjëzuara.

 

Struktura

Plintat vendosen mbis shtresën e betonit të hedhur paraprakisht. Madhësia e tyre duhet të përcaktohet në bazë të karakteristikave të fortësisë dhe rrëshqitjes së terrenit. Kollonat kanë në brendësi një tub shkarkimi pvc me dalje deri në 15 cm nga dyshemeja e perfunduar. Lidhja plintë-shtyllë realizohet duke hedhur një beton me karakteristika të përshtatshme strukturore, duke bërë që bashkimi i tyre të jetë perfekt.

Seksionet e objekteve shumë katëshe tregojnë përdorimin e pllakave të sheshta dhe atyre të nyjëzuara. Për këto ka shumë zgjidhje të mundshme.