Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime me 2,5,7 dhe 9 kat parkim nentoke, Rruga Ali Visha | S.T.N.P.M SH.A | 2023

Objekti: Godine banimi dhe sherbime me 2,5,7 dhe 9 kat parkim nentoke, Rruga "Ali Visha"

 

Zhvilluesi: S.T.N.P.M SH.A  Nipt: K91308002R
Ndertues: S.T.N.P.M SH.A  Nipt: K91308002R
Drejtues teknik: Ing. Ilir Gjorga
Projektues: Focus Architecture
Mbikqyres i punimeve: GEOMETRIX PRO
Vlera e projektit: 206,337,034 leke
Afati: 28 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi